Opis interfejsu użytkownika

Po uruchomieniu Recovery Environment - CrossPlatform pojawi się główne okno programu :

 Główny ekran składa się z czterech bazowych sekcji:

  • Pasek menu--Zlokalizowany na górze ekranu. Pasek menu pozwala na dostęp do dodatkowych narzędzi do pracy z woluminami.
  • Zadania--Zlokalizowane po lewej stronie ekranu. Panel zadań jest panelem nawigacyjnym, który nam dostęp do informacji, narzędzi oraz kreatorów zadań.
  • Okno główne--Zlokalizowane na środku ekranu. Okno główne posiada trzy zakładki i jego zawartość zmiania się w zależności od wybranej zakładki.
  • Pasek zadań--Zlokalizowany na dole ekranu. Pasek zadań zezwala na dostęp do uruchomionych aplikacji, kalendarza oraz menu Start zawierającego podobne opcje jak te w pasku menu lub panelu zadań.

Cztery zakładki okna głównego zawierają:

  • Kreatory--Uruchamiają kreatory Backupu, Przywracania oraz Przeglądania zawartości backupu.
  • Mapa dysku-Udostępnia narzędzia do partycjonowania podobne do narzędzia Windows Disk Management.
  • Zadania--Wyświetla status aktywnych zadań w górnej części panelu oraz szczegóły zadania w dolnej części. Aby przerwać wykonywnaie zadania należy kliknąć Anuluj..
  • Diagnostyka--Pojawia się tylko po uruchomieniu testu diagnostycznego i wyświetala wyniki tego testu.

Domyślnie wyświetlaną zakładką jest zakładka Kreatory.

Notatka: Przytrzymanie prawego przycisku myszy w głównym oknie powoduję automatyczne uruchomienie pierwszego elementu z menu kontekstowego. Skutkować to może uruchomieniem niepożądanego zadania. Proszę zwrócić szczególną uwagę, która opcja jest wybrana przed zwolnienem prawego przycisku myszy.

Terms and Conditions of Use - Privacy Policy - Cookies