ImageManager – informacje ogólne

Aplikacja ImageManager ułatwia przechowywanie i zarządzanie plikami backupu oraz zajmowaną przez nie przestrzenią. W oparciu o stworzone przez użytkownika polityki aplikacja umożliwia przeprowadzanie automatycznej konsolidacji plików backupu przyrostowego do dziennych, tygodniowych oraz miesięcznych plików przyrostowych oraz  zapewnia działanie usług weryfikacji i replikacji tych plików.

Aplikacja ImageManager składa się z dwóch komponentów:

Usługa ImageManager: Usługa systemowa, która zarządza plikiem backupu według zdefiniowanych polityk.

Klient ImageManager: Interfejs użytkownika, który pozwala na tworzenie i zarządzanie politykami retencji dla środowiska ShadowProtect.

Ta część podzielona została na następujące podrozdziały:

Uwaga: Polityki określone w aplikacji ImageManager mają zastosowanie tylko w odniesieniu do harmonogramu zadań Continous Incremetals utworzonego w programie ShadowProtect. Tygodniowe i miesięczne harmonogramy tworzenia backupu nie wykorzystują aplikacji ImageManager i posiadają oddzielne polityki retencji. Więcej informacji na ten temat znajdziesz w Podręczniku użytkownika programu ShadowProtect w cześci "Tworzenie backupu".

Terms and Conditions of Use - Privacy Policy - Cookies