Weryfikacja plików backupu

Usługa weryfikacji dostępna w aplikacji ImageManager polega na okresowym sprawdzaniu spójności plików backupu. Działa ona podobnie jak ręcznie uruchamiany proces dostępny w Kreatorze weryfikacji w programie ShadowProtect (zobacz Weryfikacja backupu w Podręczniku użytkownika programu ShadowProtect). Chociaż usługa Weryfikacji jest domyślnie włączona możesz skonfigurować odrębną politykę weryfikacji dla każdego folderu zarządzanego.

Aby skonfigurować usługę weryfikacji:

  1. W oknie głównym wybierz agenta i folder zarządzany.
  2. W panelu konfiguracyjnym wybierz Ustawienia weryfikacji .
  3. W oknie Ustawienia weryfikacji uzupełnij wymagane dane i kliknij Zapisz.
Natychmiast zweryfikuj nowo utworzone pliki backupu (Domyślnie ta opcja jest włączona) Powoduje weryfikację każdego pliku backupu zaraz po jego utworzeniu.
Okresowo weryfikuj istniejące pliki backupu (Domyślnie: co 7 dni) Powoduje regularnie powtarzaną weryfikację plików backupu zlokalizowanych w folderze zarządzanym. Ponowna weryfikacja może być przeprowadzana co określoną ilość dni z przedziału od 1 do 30 (zgodnie z tym co zostało określone w polu Dni).  
Ustaw wydajność weryfikacji pliku backupu (Domyślnie ta opcja jest wyłączona) Umożliwia zarządzanie zużyciem zasobów systemowych w czasie weryfikacji. Wykorzystanie większej ilości zasobów oznacza szybszą weryfikację ale może mieć negatywny wpływ na działanie systemu.  
Gdy ta opcja jest wyłączona zarządzanie zużyciem pasma odbywa się w oparciu o ustawienia wydajności określone w Ustawieniach agenta (zobacz zakładka Ogólne w Ustawieniach agenta).

Terms and Conditions of Use - Privacy Policy - Cookies