Tworzenie backupu

Kreator tworzenia backupu dostępny z poziomu Recovery Environment umożliwia tworzenie backupu całego systemu lub jego wybranych woluminów. W przeciwieństwie do programu ShadowProtect z poziomu środowiska Recovery Environment możliwe jest tworzenie wyłącznie backupu w trybie off-line (cold backup). Więcej szczegółów na ten temat znajdziesz w Podręczniku użytkownika programu ShadowProtect.

Aby utworzyć backup 

 1. Uruchom Kreator tworzenia backupu: 
  • W zakładce Kreator wybierz Kreator tworzenia backupu.
  • W menu Zadania wybierz Utwórz backup woluminów.
 2. Na stronie Backupowane woluminy wybierz wolumin(y), których backup chcesz utworzyć. Kliknij Dalej.
  Ważne: Jeżeli chcesz aby wykonany został backup całego systemu zaznacz wszystkie woluminy. Nie ma jednak konieczności backupowania woluminów naprawczych (recovery) lub ukrytych (jeżeli takie istnieją).
 3. Na stronie Typ backupu wybierz jaki rodzaj backupu ma zostać utworzony: 
  Utwórz backup pełny: Tworzy backup pełny wybranego woluminu lub woluminów. 
  Utwórz backup różnicowy: Tworzy backup wszystkich zmian w woluminach jakie zaszły od poprzedniego backupu pełnego.
  Ważne: Aby możliwe było utworzenie backupu różnicowego, środowisko Recovery Environment musi mieć dostęp do ostatniego backupu pełnego. 
  Uwaga: NIE uruchamiaj tworzenia backupu różnicowego dla wielu dysków i woluminów jeżeli nie mają one wspólnego backupu pełnego, ponieważ takie zadanie zakończy się niepowodzeniem z uwagi na fakt, że kreator automatycznie zakłada, że wszystkie wybrane woluminy bazują na tym samym backupie pełnym.
 4. Kliknij Dalej.
 5. Na stronie Nazwa i miejsce docelowe backupu wskaż gdzie przechowywany ma być backup:
  a. w katalogu lokalnym lub sieciowym bądź na nośniku optycznym (CD/DVD/Blu-ray).
  b. wyszukaj lub podaj ścieżkę dostępu do konkretnej lokalizacji (więcej szczegółów znajdziesz w części Miejsca przechowywania backupu.)
  Ostrzeżenie: Ścieżka dostępu nie może być dłuższa niż 186 znaków, ani nie może zawierać żadnych znaków specjalnych:

            ` ! @ # $ % ^ & * ( ) | \/ ? > < , { } [ ]

  c. (Opcjonalnie) Nazwę backupu możesz zmienić, klikając prawym klawiszem myszy na nazwę pliku i wybierając opcję Zmień nazwę.

 6. Kliknij Dalej.
 7. Na stronie  Opcje wybierz typ kompresji, hasło i parametry podziału plików, a następnie kliknij Dalej.
  Ważne: Nie zmieniaj ustawień widocznych w Opcjach zaawansowanych, o ile nie jest to całkowicie niezbędne.
 8. Aby utworzyć backup kliknij Zakończ.
  Proces tworzenia backupu możesz monitorować  w zakładce Zadania.

Terms and Conditions of Use - Privacy Policy - Cookies