Nástroj Image Conversion Tool

Součástí aplikace ShadowProtect je i nástroj Image Conversion Tool, s jehož pomocí lze spravovat existující soubory s bitovými kopiemi zálohy. Nástroj nabízí následující funkce:

 • Převod bitové kopie zálohy na formát virtuálního počítače (VMDK nebo VHD/VHDX).
 • Konsolidace bitové kopie bodů v čase (úplné bitové kopie + přírůstkových bitových kopií) do jediné nové úplné bitové kopie.
 • Změna nastavení komprese u existující bitové kopie.
 • Změna nastavení šifrování u existující bitové kopie.
 • Rozdělení souboru s bitovou kopií zálohy do rozložené sady, kde má každý soubor definovanou maximální velikost. Tato funkce je užitečná při přemisťování souborů s bitovými kopiemi zálohy na disk CD či DVD.
Poznámka: Stávající hypervizory včetně Hyper-V a VMware jsou schopny připojovat pouze soubory VMDK či VHD konvertované z oddílů menších než 2 TB. Disky větší než 2 TB je třeba rozdělit na několik oddílů menších než 2 TB. (Podrobnosti viz 2TB limit při používání nástroje Image Conversion Tool.) Převod souborů s bitovými kopiemi na formát VHDX je možné provést i se svazky většími než 2 TB.

Nástroj Image Conversion Tool také podporuje svazky FAT32 o maximální velikosti 4 GB – což je limitní hodnota formátu FAT32.

Nástroj Image Conversion Tool lze otevírat buď ze systému Windows, nebo ze záchranného prostředí StorageCraft Recovery Environment.

 Jak používat nástroj Image Conversion Tool

 1. V nabídce Nástroje v levé části aplikace ShadowProtect (nebo v rozevírací nabídce Úlohy) klikněte na Image Conversion Tool.
 2. Zobrazí se Průvodce nástrojem Image Conversion Tool. Klikněte na Další.
 3. Na stránce Zdrojový soubor s bitovou kopií vyhledejte umístění souborů s bitovými kopiemi zálohy, které si přejete modifikovat.
  Aplikace ShadowProtect zobrazí seznam řetězců záloh, které jsou na tomto umístění uloženy.
 4. Požadovaný řetězec vyberete kliknutím na soubor s jeho úplnou bitovou kopií.
 5. Klikněte na Další.
  Poznámka: Je-li bitová kopie zálohy zašifrovaná, zadejte heslo.
 6. Na stránce Závislosti bitové kopie zálohy vyberte přírůstkovou bitovou kopii z požadovaného bodu v čase. (Ve výchozím nastavení je vybrána úplná bitová kopie.)

  Aplikace ShadowProtect zobrazí v panelu vpravo vlastnosti vybraného souboru rozdělené do čtyř skupin:

  • Původní počítač: verze operačního systému, název počítače, adresa MAC a verze modulu aplikace ShadowProtect použitá k vytvoření souboru s bitovou kopií.
  • Informace o disku: geometrie disku, velikost disku a počet sektorů v první stopě. Ve spodní části obrazovky lze zobrazit rozložení původního disku v grafické podobě.
  • Informace o původním oddílu: styl, číslo, typ, zda je spouštěcí, počáteční posun a délka.
  • Vlastnosti souboru s bitovou kopií: velikost svazku, čas vytvoření, komprese, ochrana heslem, komentář.
 7. Na stránce Cílový soubor s bitovou kopií zadejte požadované informace a klikněte na Další.
  Vyberte umístění
  v síti nebo vyhledejte
  místní cestu
  Z rozevírací nabídky vyberte  Cíle, kam si přejete cílový soubor s bitovou kopií uložit. Pokud se v nabídce cesta nezobrazí, klikněte na Procházet a požadované umístění vyhledejte.
  Zadejte název bitové kopie Zadejte název cílového souboru s bitovou kopií.
  Uložit jako Vyberte typ vytvářeného souboru s bitovou kopií. Podporované možnosti:
  SPF: Vytvoří nový soubor s úplnou (základní) bitovou kopií, a to konsolidací původní úplné bitové kopie se všemi přírůstkovými soubory až po vybranou přírůstkovou zálohu z konkrétního bodu v čase. Tuto úplnou bitovou kopii lze poté archivovat.
  VHD: Vytvoří soubor typu VHD (Microsoft Virtual Hard Disk), který je kompatibilní s virtuálními prostředími Hyper-V.
  VHDX: Vytvoří soubor typu VHDX, tj. novější generaci typu Microsoft Virtual Hard Disk, který podporuje svazky větší než 2 TB.
  VMDK: Vytvoří soubor VMDK (Virtual Machine Disk), který je kompatibilní s virtuálními prostředími VMWare.

  POZNÁMKA: Konverzi souborů s bitovými kopiemi na formát .VHDx podporuje jak multiplatformní záchranné prostředí Recovery Environment-CrossPlatform, tak jeho verze pro systém Windows.

 8. Na stránce  Možnosti zadejte pro soubor s bitovou kopií zálohy požadované možnosti. Klikněte na Další.
  Poznámka: Možnost Rozdělit soubor s bitovou kopií zobrazuje v poli s hodnotou zkratku pro megabity (Mb). Aplikace ShadowProtect ale vybranou hodnotu správně používá v megabajtech (MB).
 9. Na stránce Shrnutí informací průvodce zkontrolujte shrnutí informací o úloze a klikněte na Dokončit
  Poznámka: Po konverzi bitové kopie zálohy systémového svazku do formátu VHD či VMDK zajistěte, aby bylo ve virtuálním počítači nejprve nahráno záchranné prostředí Recovery Environment. Poté s pomocí tohoto konvertovaného systémového svazku spusťte nástroj Hardware Independent Restore (HIR). Vzhledem k tomu, že virtuální počítač používá jiný hardware než systém původní, musíte tyto kroky provést před spuštěním operačního systému. Pokud potíže se spouštěním stále přetrvávají, nahlédněte do „Používání nástroje HIR“ a „Používání nástroje Boot Configuration Utility“ v Uživatelské příručce záchranného prostředí StorageCraft Recovery Environment.
  Výstraha: Hyper-V v současnosti nepodporuje připojení a spouštění souboru VHDX vytvořeného z bitové kopie zálohy systémového svazku.

Terms and Conditions of Use - Privacy Policy - Cookies