Slovník pojmů

Diskové zařízení: Místně dostupná jednotka disku, včetně místně připojených USB nebo FireWire disků a síťové disky, jakými jsou SAN, NAS, iSCSI, SCSI, USB nebo FireWire.

Diskový oddíl: Část fyzického disku, která funguje, jako by se jednalo o samostatný fyzicky disk. Oddílu musí být po vytvoření formátován a musí mít přiřazeno písmeno jednotky, dříve než lze na něm obnovit data. Na základních discích mohou oddíly obsahovat základní svazky, které zahrnují primární oddíly a logické jednotky. Na dynamických discích se oddíly nazývají dynamické svazky a jsou následujících typů: jednoduché, prokládané, rozložené, zrcadlené a RAID - 5 (prokládané s paritou).

Dynamický disk: Fyzický disk, který poskytuje funkce, které základní disky nemají (viz Základní disk), jako je například podpora pro svazky rozložené na několika discích. Dynamické disky používají skrytou databázi ke sledování informací o dynamických svazcích na daném disku a dalších dynamických discích v počítači.

ExactState™ Imaging: Schopnost vytvořit zálohu v okamžiku, kdy je počítač v nejlepším stavu pro vytvoření zálohy (například žádné soubory nejsou otevřené).

Head Start Restore (HSR): Schopnost začít obnovu velkého řetězce záloh, zatím co aplikace ShadowProtect pokračuje v přidávání souborů přírůstkových záloh k stejnému řetězci záloh. Takto se redukuje čas potřebný k obnově velkých svazků z dní nebo týdnů na minuty nebo jen několik hodin.

Chráněné svazky: Svazky, které uživatelé vybrali pro zálohování aplikací ShadowProtect.

Ikona na hlavním panelu: Grafické znázornění počítačového programu nebo aplikace. Například aplikace ShadowProtect používá ikonu na hlavním panelu pro uživatele k získání informací o programu. Ikony jsou umístěny v systémové oblasti.

intelligentFTP: Volitelný nástroj dostupný v aplikaci ImageManager, který zlepšuje výkon a použitelnost vůči standardnímu protokolu FTP určený k vzdálené replikaci souborů záloh.

Komprese: Technologie, která zmenšuje velikost souboru. Komprese umožňuje dosáhnout úspory času, zatížení sítě a místa v úložišti.

Kontinuální přírůstky: Model plánování záloh pro aplikaci ShadowProtect, který vám umožní vytvořit základní soubor zálohy a potom vytvářet další přírůstkové zálohy, které obsahují pouze změny, které nastaly od poslední zálohy.

Microsoft VolSnap: Technologie snímkování disku společnosti Microsoft.

Naplánovaná úloha: Úloha vytvořená v rozhraní aplikace ShadowProtect. Naplánované úlohy umožňuji, aby zálohy aplikace ShadowProtect probíhaly automaticky.

Nechráněné svazky: Svazky nechráněné aplikací ShadowProtect.

Obnova na holé železo: Kompletní obnova počítačových dat po katastrofálním selhání, obnova zahrnuje operační systém, souborový systém, diskové oddíly, svazky a data z kompletní zálohy.

Obnova po havárii: Schopnost zotavit se z úplné ztráty počítače, ať už je způsobená přírodní katastrofou nebo zlými úmysly. Mezi typické strategie obnovy po havárii patří replikace, zálohování a obnova.

Obnova za běhu (Hot restore): Obnova zálohy, když je počítač nebo server v provozu. Obnovu za běhu nelze provést u systémového svazku.

Obnovení: Činnost získání počítačových dat z dříve uloženého souboru zálohy.

Operační systém: Software, který po načtení spouštěcím programem do počítače spravuje všechny ostatní programy v počítači. Ostatní programy se nazývají aplikace nebo aplikační programy.

Ovladač: Program, který pracuje s konkrétním zařízením nebo softwarem. Ovladač poskytuje společné rozhraní k zařízení nebo softwaru, které je umožňuje zpřístupnit pro jiné systémy počítače a uživatele.

Pevný disk: Elektromagnetické zařízení pro ukládání, také nazývaný jako disk, pevný disk, nebo jednotka pevného disku, které uchovává a poskytuje přístup k datům v počítači.

Písmeno jednotky: Viz Připojení jako písmena jednotky.

Podpora služby VSS: Aplikace určená pro práci se službou Microsoft VSS (Volume Shadow Copy Service). Služba VSS představuje rámec pro zajištění konzistentní zálohy dat.

Prostředí obnovy (záchranné prostředí): Viz záchranné prostředí StorageCraft Recovery Environment.

Připojený svazek: Schopnost vidět a používat zálohu, která je fyzicky umístěna někde jinde v síti. Při připojení se záloha jeví jako jednotka a chová se jako by byla součástí místního systému počítače. Připojené svazky umožňují čtení a zápis, takže uživatelé mohou aktualizovat stávající soubory záloh, zkontrolovat, zda neobsahují viry nebo jiným škodlivý software, a opravit soubor zálohy.

Připojit jako písmeno jednotky: Proces přidělování svazků (aktivní primární oddíly a logické oddíly) ke konkrétnímu označujícímu písmenu v kořenovém oboru názvů operačního systému společnosti Microsoft. Na rozdíl od přípojných bodů (viz Přípojný bod) přiřazení písmene jednotky umožňuje pouze písmena v oboru názvů a představují pouze svazky. Jinými slovy, je to proces pojmenování kořenů „lesa“, který představuje souborový systém (s každým svazkem jako nezávislým stromem).

Přípojný bod: Adresář na svazku, který může aplikace použít k „připojení“ (nastavit pro použití) jiného svazku. Připojovací body překonávají omezení písmen disků (viz výše Připojit jako písmeno jednotky) a umožňují logičtější organizaci souborů a složek.

RAID: Redundantní pole nezávislých disků. Kolekce disků, která nabízí vyšší výkon a odolnost vůči chybám. Existuje celá řada různých úrovní RAID polí. Tři nejčastěji používané jsou 0, 1 a 5:

  • Úroveň 0: Prokládání bez parity (bloky jednotlivých souborů se rozkládají na více discích).
  • Úroveň 1: Zrcadlení disků nebo duplexní disky.
  • Úroveň 5: Prokládání bloků s distribuovanou paritou.

Reálný čas: Úroveň rychlosti počítačové odpovědi, kterou uživatel vnímá jako v podstatě okamžitou, nebo která umožňuje, aby počítač držel krok s některým externím procesem jako je např. zálohování.

Sada rozdělené zálohy: Soubor zálohy, který byl rozdělen do několika menších souborů pro snazší správu nebo uložení. Umožňuje uložit soubor zálohy na vyměnitelné médium, jako je CD nebo DVD.

Sada záloh: Kombinace úplné zálohy a všech dalších přírůstkových záloh nutných k obnovení počítače do daného bodu v čase.

ShadowStream: Volitelný vysoce výkonný nástroj pro přenos dat pro vzdálené replikaci souborů záloh pomocí aplikace ImageManager. ShadowStream ve srovnání s tradičním protokolem FTP výrazně zvyšuje přenosovou rychlost.

Služba VSS (Microsoft Volume Shadow Copy Service): Infrastruktura zálohování pro systémy Microsoft Windows XP a Windows Server 2003 a taktéž mechanismus pro vytvoření konzistentních kopií dat z daného bodu v čase. Služba VSS (Volume Shadow Copy Service) produkuje konzistentní snímky v koordinaci s aplikacemi, soubory systémových služeb, zálohovacími aplikacemi, řešeními rychlé obnovy a hardwarem pro ukládání dat.

Služba: Program, rutina nebo proces, který provádí specifickou funkci systému na podporu dalších programů, zejména na nízké úrovni (blízké hardwarové úrovni).

Snímek: Typ zálohy, který poskytuje obraz svazku v určitém okamžiku. Při provádění zálohy nebo plánované zálohy aplikace ShadowProtect používá pro získání snímku svazku buď službu StorageCraft VSM (Volume Snapshot Manager) nebo Microsoft VSS (Volume Shadow Copy Service). Veškeré změny, které nastanou na svazku po pořízení snímku, nejsou zahrnuty do zálohy.

Soubor přírůstkové zálohy: Soubory záloh, které obsahují sektory, které se od poslední přírůstkové zálohy změnily. Přírůstkové zálohy se rychle vytvářejí a jsou menší než soubory základních záloh nebo soubory rozdílových záloh. Při obnově disku (nebo souborů a složek) musíte použít soubor základní zálohy a vhodné soubory přírůstkových záloh potřebné k obnovení počítače do konkrétního bodu v čase.

Soubor rozdílový zálohy: Soubory záloh obsahující sektory pevných disků, které se změnily od vytvoření základního souboru zálohy. Soubory rozdílových záloh trvají zhruba stejnou dobu jako základní soubory záloh, ale jsou menší. Při obnově disku (nebo souborů a složek) musíte použít základní soubor zálohy s odpovídajícím souborem rozdílové zálohy, chcete-li obnovit počítač do konkrétního bodu v čase.

Soubor úplné zálohy: Viz Soubor základní zálohy.

Soubor zálohy: Soubory, které obsahují výsledek zálohování. Soubory záloh jsou obrazy disků, které vám umožní obnovit obsah počítačového systému z konkrétního bodu v čase.

.sp(číslo): Přípona souboru představující soubor zálohy aplikace ShadowProtect, který se skládá z více souborů. Číslo následující po znacích .sp je pořadím souboru ve skupině souborů rozdělené zálohy.

.spf: Přípona souboru představující úplný nebo základní soubor zálohy aplikace ShadowProtect.

.spi: Přípona souboru představující přírůstkový nebo rozdílový soubor zálohy aplikace ShadowProtect.

Studená záloha: Záloha vytvořená ze záchranného prostředí Recovery Environment bez načtení operačního systému počítače.

Svazek: Úložná oblast na pevném disku. Svazek je formátován pomocí systému souborů, jako je alokační tabulka souborů (FAT) nebo NTFS, a obvykle má přiřazené písmeno jednotky. Jeden pevný disk může mít více svazků a jeden svazek může být naopak rozložen na více discích.

Systémový svazek: Svazek, na kterém jsou uloženy spouštěcí soubory nutné k načtení operačního systému. Obvykle je to svazek C:\.

Šifrování: Postup, který učiní obsah souboru nečitelným pro každého, kdo nemůže poskytnout odpovídající dešifrovací klíč.

UNC (Universal Naming Convention): Metoda slouží k identifikaci složek, souborů a programů v počítačové síti. Cesta UNC začíná dvěma zpětnými lomítky, následuje název serveru, název sdílené složky, adresář a název souboru. Například \\název-serveru\název-sdílené-složky\název-zálohy.spi.

Úplný soubor zálohy – Viz Základní soubor zálohy.

Uživatelské rozhraní (UI): Část počítačového systému, s nímž uživatel komunikuje (displej, klávesnice, myš, atd.), a část softwarového programu, která přijímá a reaguje na interakci s uživatelem.

VirtualBoot: Schopnost vytvořit virtuální počítač (VM) založený na existujícím řetězci záloh. VM po spuštění poskytuje kompletní přístup k datům, aplikacím a službám poskytovaným původním systémem ve stavu odpovídajícím poslední přírůstkové záloze zahrnuté do VM.

Virtuální svazek: Místně odkazovaný svazek, který v systému fyzicky neexistuje. Aplikace ShadowProtect používá virtuální svazky ve prospěch ochrany počítačových systémů.

VPN (Virtual Private Network): Soukromá datová síť, která využívá veřejnou telekomunikační infrastrukturu. VPN zachovává soukromí pomocí protokolů tunelových propojení, šifrování a dalších bezpečnostních postupů.

Výpadek systému: Čas, po který není server nebo počítač přístupný uživateli a je offline. Obecně se říká, že je systém mimo provoz nebo nefunkční.

Vzdálený počítač (uzel): Počítač, který je fyzicky umístěn někde jinde v síti, ale je přístupný z místního počítače.

Záchranné prostředí StorageCraft Recovery Environment: Sekundární spouštěcí prostředí (nebo operační systém), které uživateli poskytuje funkce nezbytné pro přístup a obnovu souborů záloh v síti. Toto prostředí se obvykle používá, když disk nelze obnovit v systému Windows, nebo když dojde ke katastrofickému selhání počítače a celý pevný disk musí být obnoven.

Základní disk: Fyzický disk, ke kterému lze přistupovat pomocí operačního systému MS-DOS* a všech systémů Windows*. Základní disky mohou obsahovat až čtyři primární oddíly, nebo tři primární oddíly a rozšířený diskový oddíl s několika logickými jednotkami.

Základní soubor zálohy: Záložní soubory, které obsahují kopii všech použitých sektorů na disku. Tento soubor zálohy obsahuje všechna data v počítači včetně operačního systému, aplikací a dat.

Záloha bodu v čase: Zálohovací rutina, která umožňuje obnovu souboru, složky nebo celého systému k určitému bodu v čase. Zálohy bodů v čase jsou často používány k vrácení počítače do bodu před vznikem počítačového problému.

Záloha nebo soubor zálohy: Viz Soubor zálohy.

Záloha za běhu (Hot backup/horká záloha): Záloha vytvořena, když je aplikace ShadowProtect načtena v standardním operačním systému počítače. Horké záloha vyžaduje použití ovladače filtru snímku (viz Snímek).

Zálohování: Kopírování souborů, svazků a databází za účelem jejich uchování pro případ poruchy zařízení nebo jiné katastrofy. Zálohování je důležitá součást strategie obnovy po havárii, která je často opomíjena zejména u osobních počítačů.

Zamknutí svazku: Softwarový požadavek na získání exkluzivního přístup k určené jednotce. Uzamčení svazku brání jiným softwarovým programům ve změnách systému souborů nebo otevírání souborů během procesu zápisu souboru zálohy.

Terms and Conditions of Use - Privacy Policy - Cookies