Tworzenie plików obrazów kopii zapasowych

Uwaga: informacje dotyczące tworzenia pliku obrazu kopii zapasowej w środowisku Recovery Environment można znaleźć w Podręczniku użytkownika środowiska StorageCraft Recovery Environment.

Program ShadowProtect oferuje dwa sposoby tworzenia plików obrazów kopii zapasowych przy użyciu Kreatora kopii zapasowej:

Jednorazowa kopia zapasowa: Kreator kopii zapasowej przeprowadza użytkownika przez proces tworzenia pliku pełnego obrazu kopii zapasowej. Podczas tworzenia jednorazowej kopii zapasowej należy wziąć pod uwagę następujące kwestie:

 • Program ShadowProtect obsługuje jednorazowe obrazy kopii zapasowej zarówno z systemu Windows, jak i środowiska Recovery Environment. Więcej informacji na temat każdego z tych produktów można znaleźć w temacie Funkcje i składniki.
 • Aby utworzyć kopię zapasową, użytkownik musi być członkiem grupy administratorów w danym systemie.
 • Zadania jednorazowych kopii zapasowych można uruchamiać w dowolnym momencie. Nie wpływają one na istniejące zaplanowane zadania kopii zapasowej dla danego woluminu.

Zaplanowana kopia zapasowa: Kreator kopii zapasowej przeprowadza użytkownika przez proces tworzenia powtarzających się zadań kopii zapasowej. Podczas tworzenia zaplanowanego zadania kopii zapasowej należy wziąć pod uwagę następujące kwestie:

 • Wolumin nie może należeć do więcej niż jednego zadania przyrostowej kopii zapasowej. Należy pamiętać, że to ograniczenie nie przeszkadza w tworzeniu jednorazowych lub różnicowych obrazów kopii zapasowych tego woluminu.
 • Jeśli w programie ShadowProtect aktualnie uruchomione jest zadanie kopii zapasowej dla tego woluminu lub komputer jest wyłączony i niedostępny, wszelkie zaplanowane zadania kopii zapasowej dla tego woluminu w tym czasie są pomijane.
 • Program ShadowProtect obsługuje obrazy zaplanowanych kopii zapasowych tylko z systemu Windows (nie obsługuje obrazów ze środowiska Recovery Environment).
 • Częścią programu ShadowProtect jest narzędzie VirtualBoot, które umożliwia administratorom uruchamianie tymczasowych zastępczych serwerów lub stacji roboczych, które uległy awarii lub zostały wyłączone.  Uwaga: aby kontynuować istniejący łańcuch kopii zapasowych dla systemu, gdy jest on hostowany na maszynie wirtualnej narzędzia VirtualBoot, konieczne jest zdefiniowanie w programie ShadowProtect obiektu docelowego przechowywania plików obrazów typu „Udział sieciowy” dla zadania kopii zapasowej (zob. Miejsca docelowe).

Uwaga: w celu skonfigurowania miejsca docelowego NETGEAR ReadyDATA należy użyć Kreatora kopii zapasowej.

Opcje harmonogramowania kopii zapasowej

Program ShadowProtect oferuje wiele opcji harmonogramowania:

Teraz
 • Tworzy obrazy pełnych lub różnicowych kopii zapasowych.
 • Tworzy jednorazowe zadanie kopii zapasowej, które rozpocznie się tuż po zamknięciu Kreatora kopii zapasowej.
Później
 • Tworzy obrazy pełnych kopii zapasowych.
 • Tworzy jednorazowe zadanie kopii zapasowej wykonywane w określonym czasie.

Domyślnie w polu Czas rozpoczęcia wyświetlana jest aktualna data i godzina. Aby zmienić ustawienia daty i czasu, należy kliknąć element daty/czasu (miesiąc, dzień, rok, godzinę, minuty, sekundy, AM/PM), a następnie wpisać wartość lub użyć przycisków w górę/w dół w celu ustawienia żądanej wartości.

Co tydzień
 • Tworzy pełne i przyrostowe obrazy kopii zapasowych.
 • Tworzy powtarzające się zadanie kopii zapasowej na podstawie cotygodniowego harmonogramu. Użytkownik wybiera dzień tygodnia oraz czas rozpoczęcia pełnej kopii zapasowej.
 • Można również określić harmonogram dla przyrostowych kopii zapasowych.

             a. Wybierz dni tygodnia, w których mają być tworzone przyrostowe kopie zapasowe.
             b. Określ czas rozpoczęcia i zakończenia tworzenia przyrostowych kopii zapasowych.
             c. Określ częstotliwość tworzenia przyrostowych kopii zapasowych (liczba minut pomiędzy przyrostowymi kopiami zapasowymi).

Co miesiąc
 • Tworzy pełne i przyrostowe obrazy kopii zapasowej.
 • Tworzy powtarzające się zadanie kopii zapasowej na podstawie comiesięcznego harmonogramu. Użytkownik wybiera dzień miesiąca oraz czas rozpoczęcia pełnej kopii zapasowej.
 • Można również określić harmonogram przyrostowych kopii zapasowych.

            a. Wybierz dni miesiąca, w których mają być tworzone przyrostowe kopie zapasowe.
            b. Określ czas rozpoczęcia tworzenia przyrostowych kopii zapasowych.

Ciągłe kopie przyrostowe
 • Tworzy pełne i przyrostowe obrazy kopii zapasowych.
 • Tworzy pojedynczą pełną kopię zapasową, a następnie tworzy powtarzające się przyrostowe kopie zapasowe od tego punktu wprzód. Ta opcja wymaga zainstalowania narzędzia StorageCraft ImageManager (zob. Przewodnik użytkownika programu StorageCraft ImageManager).

Określanie harmonogramu przyrostowych kopii zapasowych:

            a. Wybierz dni tygodnia, w których mają być tworzone przyrostowe kopie zapasowe.
            b. Określ czas rozpoczęcia i zakończenia tworzenia przyrostowych kopii zapasowych.
            c. Określ częstotliwość tworzenia przyrostowych kopii zapasowych (liczba minut pomiędzy przyrostowymi kopiami zapasowymi).

Tworzenie obrazu różnicowej kopii zapasowej

Różnicowa  kopia zapasowa to kopia zapasowa, w której zawarte są tylko różnice w porównaniu z ostatnią kopią zapasową. Tworzenie różnicowej kopii zapasowej:

 1. Wybierz różnicową kopię zapasową na stronie Harmonogram kopii zapasowej kreatora.
 2. Kontynuuj pracę z kreatorem do strony Poprzedni obraz kopii zapasowej.
 3. Wybierz istniejący plik obrazu kopii zapasowej, aby użyć go jako podstawy do utworzenia obrazu różnicowej kopii zapasowej.
 4. Kliknij przycisk Dalej.
 5. Na stronie Opcje wybierz żądane opcje pliku obrazu kopii zapasowej.
  Uwaga: strona Opcje umożliwia ustawienia zarówno podstawowych, jak i zaawansowanych opcji obrazu kopii zapasowej.
 6. Kliknij przycisk Dalej, aby kontynuować pracę z kreatorem.
  W programie ShadowProtect utworzony zostanie plik obrazu kopii zapasowej dla tego systemu.

Powiadomienia e-mail

Aby otrzymywać powiadomienia e-mail w przypadku powodzenia lub niepowodzenia zadania kopii zapasowej,  należy wybrać kolejno opcje Opcje > Opcje agenta. Należy skonfigurować adres e-mail, a następnie wybrać jedną z opcji Wyślij wiadomość e-mail w przypadku powodzenia lub Wyślij wiadomość e-mail w przypadku niepowodzenia lub obie te opcje, aby otrzymywać powiadomienia.

Rozpoczynanie nowego zadania po uaktualnieniu systemu operacyjnego

Uaktualnienia systemu operacyjnego powodują wprowadzenie gruntownych zmian w oprogramowaniu. Firma StorageCraft zaleca rozpoczęcie nowego zadania kopii zapasowej po uaktualnieniu systemu operacyjnego zamiast kontynuowania pracy z istniejącym łańcuchem dla danego woluminu. Jeśli uaktualniana jest główna wersja systemu operacyjnego, konieczna będzie również dezaktywacja licencji programu ShadowProtect i odinstalowanie oprogramowania przed uaktualnieniem. (Na przykład: uaktualnieniem głównej wersji będzie na przykład zmiana wersji z systemu Windows 7 na Windows 8 lub z wersji Windows 8 na Windows Pro.) Po uaktualnieniu systemu operacyjnego, należy ponownie zainstalować program ShadowProtect i ponownie aktywować licencję.

Uwaga: po przeinstalowaniu w systemie zachowane zostają konfiguracje zadań kopii zapasowej i inne ustawienia programu ShadowProtect.

Terms and Conditions of Use - Privacy Policy - Cookies