Korzystanie z narzędzia ImageReady

Program ShadowProtect 5 zawiera nowe narzędzie — ImageReady — umożliwiające automatyczne testowanie plików obrazów kopii zapasowych. Po wybraniu folderu do zarządzania program ImageReady automatycznie:

 • instaluje każdy obraz w zbiorze zadania kopii zapasowej,
 • uruchamia skrypt w zainstalowanym obrazie,
 • tworzy raport wyników,
 • zapisuje wszelkie zmiany wprowadzone w zainstalowanym woluminie jako plik przyrostowy umożliwiający późniejsze testowanie.

Wyniki umożliwiają sprawdzenie niezawodności przy przywracaniu w pełni funkcjonalnych woluminów danych, aplikacji i systemowych.

Przykładowo narzędzie ImageReady umożliwia:

 • zainstalowanie woluminu i wykonanie testu Chkdsk w celu sprawdzenia, czy nie występują problemy z danymi;
 • zainstalowanie kopii zapasowej Microsoft Exchange Server łącznie z woluminami systemowymi, danych i dzienników oraz przeprowadzenie testu na plikach edb w celu określenia, czy są nieuszkodzone, lub przeprowadzenia czyszczenia, jeśli pliki edb zawierają błędy po zakończeniu systemu.

Wymagania narzędzia ImageReady

Uruchamianie narzędzia ImageReady:

 • Zapora systemowa musi mieć otwarty port 20247, aby umożliwić komunikację z narzędziem ImageReady.
 • Domyślnie narzędzie ImageReady działa na koncie LocalSystem na stacji roboczej. Aby możliwe było testowanie za pomocą narzędzie ImageReady plików obrazów zapisanych na serwerze lub w udziale sieciowym, wymagane są prawa dostępu do tego folderu lub udziału. Należy uruchomić usługę ImageReady jako administrator lub przypisać do konta LocalSystem poświadczenia umożliwiające logowanie do zasobu sieciowego.

Uwaga: instalacja pakietu Adobe CreativeCloud Suite nie jest możliwa, gdy usługa StorageCraft ImageReady jest zainstalowana i uruchomiona. (Instalator wyświetla komunikat o błędzie informujący, że usługa ImageReady jest już uruchomiona.) W przypadku konieczności zainstalowania pakietu CreativeCloud w systemie należy użyć programu Services.msc w systemie Windows do zatrzymania i wyłączenia usługi StorageCraft ImageReady przed uruchomieniem instalacji. Jeśli to konieczne, można w tym momencie również usunąć pliki wykonywalne programu StorageCraft ImageReady.

Uwaga: system Windows 2000 nie obsługuje narzędzia ImageReady.

Korzystanie z narzędzia ImageReady:

 1. Uruchom narzędzie ImageReady z folderu programu ShadowProtect. Wyświetlone zostanie główne okno dialogowe programu ImageReady:
 2. Kliknij opcję Połącz, aby połączyć z serwerem.
 3. Kliknij opcję Dodaj. W programie ImageReady otwarte zostaje okno dialogowe Właściwości:
 4. W oknie dialogowym Ogólne kliknij opcję Przeglądaj, aby wybrać folder zawierający jeden lub kilka plików obrazów kopii zapasowych.
 5. Kliknij opcję Przeglądaj.
 6. Wybierz katalog do użycia do zainstalowania obrazów.
 7. Wprowadź unikatową nazwę dla instalowanego obrazu.
  Domyślnie w programie ImageReady do tworzenia unikatowej nazwy dla każdego instalowanego woluminu: stosowane są:
  • litera dysku źródłowego pliku obrazu,
  • nazwa pliku źródłowego,
  • czas instalacji.

  W programie ImageReady te elementy są oddzielane w nazwie myślnikami, ale można je usunąć i dostosować nazwę zgodnie z potrzebą.

 8. Wybierz sposób sprawdzania w programie ImageReady, czy w folderze znajdują się nowe pliki do testowania.
  Można ustawić zakres od co 6 sekund do co 1440 minut (tj. 24 godzin, czyli raz w dziennie) w przedziałach co pół minuty.
 9. Wybierz liczbę jednocześnie zarządzanych przez narzędzie ImageReady zainstalowanych woluminów — maksymalnie do 96.
  Ta liczba jednocześnie instalowanych woluminów zależy od sprzętu i hiperwizora. W programie ImageReady te zainstalowane woluminy są nazywane punktami w czasie, a nie woluminami. Ma to na celu odzwierciedlenie faktu, że pojedynczy serwer, np. serwer Exchange, może wymagać dwóch lub trzech woluminów zainstalowanych jednocześnie w celu przeprowadzenia wymaganych testów.
  Uwaga: tych ustawień nie można zmienić po ich zapisaniu. W przypadku konieczności zmiany tych ustawień, należy ponownie utworzyć zadanie.
 10. Jeśli wybrane pliki obrazów są kopiami zapasowymi ze zbioru kilku woluminów (jak w przypadku systemu Exchange), wybierz liczbę woluminów do uwzględnienia.
 11. Wprowadź hasło dla zaszyfrowanych plików obrazów kopii zapasowych w polu Hasło łańcucha obrazów.
 12. Określ, czy wykonywane testy wymagają zapisywania przez program ImageReady na zainstalowanych woluminach. Jeśli tak, zaznacz opcję Zainstaluj obrazy z możliwością zapisu.
 13. Określ, czy chcesz zachować wyniki testów zapisujących dane na zainstalowanym woluminie. Jeśli tak, zaznacz opcję Generuj plik przyrostowy przy odinstalowywaniu.
 14. Kliknij opcję Zapisz.
 15. Kliknij kartę Niestandardowy skrypt, aby wprowadzić polecenia lub skrypt, który ma być wykonany w programie ImageReady.
  Skrypt ten może mieć dowolną długość lub składać się tylko z c:\Windows\System32\chkdsk $MOUNTPATH1.
 16. Określ limit czasu w minutach lub pozostaw domyślną wartość 0 dla braku limitu.
  Limit czasu zapobiega wykonywaniu testu w pętli nieskończonej.
 17. Określ liczbę równocześnie wykonywanych zadań w programie ImageReady.
  Uwaga:program ImageReady podejmuje próbę wykonania kilku instalacji i testów jednocześnie. Ta liczba jednocześnie wykonywanych zadań zależy od sprzętu i hiperwizora. Jeśli testy wpływają na wydajność systemu, zmniejsz liczbę jednocześnie wykonywanych zadań.
 18. Domyślnie program ImageReady wykonuje testy tylko na nowych plikach obrazów w zarządzanym folderze, czyli plikach powstałych po utworzeniu zadania programu ImageReady. Zaznacz opcję Zastosuj do istniejących obrazów, aby program ImageReady uruchomił skrypt dla wszystkich istniejących plików obrazów w zarządzanym folderze (z uwzględnieniem wszystkich nowych plików obrazów).
 19. Zaznacz opcję Odinstaluj po ukończeniu w celu ograniczenia wykorzystania zasobów systemowych przez program ImageReady.
  W przeciwnym razie wolumin pozostanie zainstalowany do momentu:
       1) pojawienia się nowego pliku i
       2) przekroczenia liczby punktów w czasie, które mają być zainstalowane.
 20. Wybierz opcję Alerty, aby wyniki każdego testu były wysyłane na adres podany e-mail. Określ szczegóły, a następnie kliknij opcję Testuj e-mail, aby sprawdzić, czy konfiguracja jest prawidłowa.
  W przypadku niezaznaczenia opcji alertów przez e-mail, informacje o wynikach będą również wyświetlane w oknie Aktywność w dzienniku głównego okna dialogowego..
  Uwaga: zmiana ustawień alertów dla jednego zadania powoduje zmianę ustawień dla wszystkich zadań. 
 21. Kliknij opcję Zapisz.
 22. Powtórz te kroki, aby dodać więcej folderów lub dodatkowych testów do przeprowadzenia.

Aby edytować istniejący test, podświetl zarządzany folder na liście i kliknij opcję Właściwości.

Komunikaty o błędach

Po kliknięciu opcji Połącz w programie ImageReady może wystąpić błąd:

Nie można nawiązać połączenia, ponieważ docelowy komputer nie zezwolił na nie.

Istnieje kilka możliwych przyczyn takiego błędu:

Zablokowany port: najczęstszym powodem tego błędu jest zablokowanie portu 20247 przez zaporę. Należy otworzyć ten port, aby umożliwić połączenie z programem ImageReady.

Brak połączeń:  program ImageReady wykorzystuje połączenia do zarządzania plikami i folderami. Podczas zarządzania wieloma folderami lub folderem z wieloma plikami obrazów dostępna liczba połączeń może zostać wyczerpana. W takiej sytuacji program ImageReady może zgłosić błąd odmowy połączenia.

Taki brak połączeń może występować w systemie Windows 7 lub wcześniejszych systemach desktopowych, w których system Windows ogranicza liczbę dostępnych połączeń z aplikacjami. Aby zarządzać wieloma folderami lub wieloma plikami obrazów, należy użyć systemu Windows Server (łącznie z wersją 2012) lub systemu desktopowego Windows 8 w celu uruchomienia programu ImageReady, ponieważ w tych systemach nie ma ograniczenia liczby połączeń.

Terms and Conditions of Use - Privacy Policy - Cookies