Korzystanie z programu VirtualBoot

Narzędzie VirtualBoot umożliwia rozruch z obrazu kopii zapasowej woluminu systemowego w środowisku maszyny wirtualnej bez konieczności wykonywania operacji przywracania lub konwersji plików kopii zapasowej do innego formatu. Dzięki wykorzystaniu oprogramowania Oracle VirtualBox na licencji open source narzędzie VIrtualBoot umożliwia szybkie utworzenie tymczasowego systemu zastępczego w przypadku awarii serwera.

Oprogramowanie VirtualBoot oferuje innowacyjne rozwiązania w następujących sytuacjach:

Awaria systemu: przywracanie systemu po awarii z terabajtami danych przy użyciu metod tradycyjnych może zająć kilka dni. Zastąpienie systemu przy użyciu narzędzia VirtualBoot zajmuje kilka minut i zapewnia użytkownikom pełny dostęp do zasobów systemowych i aplikacji po krótkim czasie przestoju umożliwiającym przejście na nowy system.

Test kopii zapasowej: administratorzy zazwyczaj nie przeprowadzają testów kopii zapasowych i przywracania przy użyciu metod tradycyjnych. Oprogramowanie VirtualBoot umożliwia instalację dowolnego obrazu kopii zapasowej w maszynie wirtualnej w celu jej przetestowania, aby upewnić się, że przywrócony system będzie działał poprawnie.

Dostęp do danych specyficznych dla aplikacji: wykonywanie kopii zapasowych danych jest operacją o znaczeniu krytycznym, ale często pliki danych nie są przydatne bez powiązanych aplikacji. Narzędzie VirtualBoot umożliwia instalację całego systemu (aplikacji wraz z danymi) w maszynie wirtualnej, dzięki czemu użytkownik ma dostęp do danych w powiązanej z nimi aplikacji.

Więcej informacji o scenariuszach użycia narzędzia VirtualBoot można znaleźć w temacie Scenariusze użycia programu VirtualBoot.

W tej części znajdują się następujące tematy:

Uwaga: w pliku DeveloperNotes_VirtualBoot.txt zawarte są informacje programistyczne dotyczące programu VirtualBoot. Plik ten można znaleźć w folderze <folder_instalacji>\StorageCraft\ShadowProtect\. Zawarto w nim szczegóły dotyczące rozwiązywania problemów i zaawansowanych kwestii technicznych związanych z użytkowaniem narzędzia VirtualBoot.

Ostrzeżenie: w przypadku chęci wyłączenia maszyny wirtualnej przy użyciu programu VirtualBoot, nie należy wybierać opcji Przywróć bieżącą migawkę VirtualBoot do wyłączenia systemu. Spowoduje to utratę wszystkich danych zapisanych w maszynie wirtualnej od czasu jej utworzenia. Tę opcję należy wybrać, tylko jeśli maszyna wirtualna ma być przywrócona do oryginalnego stanu.

Nie należy również uruchamiać maszyny wirtualnej przy użyciu programu VirtualBoot, jeśli:

  • system źródłowy jest wciąż aktywny w tej samej sieci,
  • w systemie źródłowym uruchomione są ciągłe przyrostowe kopie zapasowe w programie ShadowProtect,
  • w systemie źródłowym pliki kopii zapasowych są zapisywane do udziału sieciowego lub systemu NAS.

W przeciwnym razie kopie zapasowe z maszyny wirtualnej mogą zostać pomieszane z kopiami z systemu źródłowego, co może spowodować uszkodzenie łańcucha.

Terms and Conditions of Use - Privacy Policy - Cookies