Opis i działanie interfejsu użytkownika oprogramowania GRE

Interfejs użytkownika oprogramowania GRE umożliwia wyświetlanie, przywracanie i eksportowanie danych poczty e-mail z systemu Exchange ze źródeł takich jak pliki EDB systemu Exchange (Exchange 2003 - 2013) lub zainstalowane pliki obrazu kopii zapasowej programu ShadowProtect

Interfejs użytkownika składa się z opcji menu i okien informacyjnych.

Opcje menu

 • Plik
  • Otwórz źródłowy plik EDB
  • Otwórz cel
  • Eksportuj zaznaczone
  • Wyświetl ciąg tekstowy klucza licencji
  • Zakończ
 • Narzędzia
  • Ukryj podgląd
  • Wyszukaj w pliku źródłowym
  • Generuj klucze licencji programu Exchange 2013
  • Ustawienia
 • Pomoc
  • Pomoc online
  • Licencjonowanie
  • Informacje

Okna informacyjne

 • Wybór źródła (okno w lewym górnym rogu i górne okno na środku)
 • Wybór miejsca docelowego (okno w lewym dolnym rogu i dolne okno na środku)
 • Podgląd wiadomości (okno po prawej stronie)

Wybór źródła

 • Katalog wyboru źródła (górne lewe okno)
 • Wybór źródłowej wiadomości e-mail (górne okno na środku)
 • Podgląd wiadomości (prawe okno)

Wybór miejsca docelowego

 • Katalog wyboru miejsca docelowego (lewe dolne okno)
 • Wybór docelowej wiadomości e-mail (dolne okno na środku)
 • Podgląd wiadomości (okno po prawej stronie)

Omówienie interfejsu użytkownika

 

Katalog wyboru źródła

Okno w lewym górnym rogu służy do wyboru źródła z wybranego pliku EDB.

Rozwijanie drzewa katalogów

To drzewo katalogów można rozwijać w celu wybrania folderu lub poszczególnej wiadomości e-mail:

 

Podgląd wiadomości
Podgląd wiadomości e-mail wybranej w oknie źródła lub miejsca docelowego jest wyświetlany w oknie po prawej stronie. Tak wygląda okno podglądu:


Wyświetlanie całej wiadomości

Jeśli wyświetlony zostanie widoczny w uwadze poniżej komunikat o błędzie, należy użyć funkcji Eksportuj w programie GRE do wyświetlenia całej wiadomości.


Uwaga: jeśli wiadomość e-mail zawiera zbyt dużo treści, podgląd tej wiadomości nie będzie wyświetlany. Zamiast tego widoczny będzie następujący komunikat o błędzie:

 

Katalog wyboru miejsca docelowego

Dolne okno po lewej stronie to okno wyboru miejsca docelowego.

Oferuje ono takie same funkcje jak okno wyboru źródła. Wybranie wiadomości e-mail w oknie wyboru powoduje wyświetlenie szczegółów w oknie podglądu miejsca docelowego. Ograniczenie maksymalnej długości wiadomości jest takie samo jak w przypadku wiadomości źródłowych.


Uwaga: jeśli treść docelowej wiadomości e-mail jest zbyt długa, nie można jej wyeksportować w celu wyświetlenia. Zamiennie należy użyć klienta poczty e-mail, np. programu Outlook, w celu wyświetlenia wiadomości.

 

 

 

 

 

 

Terms and Conditions of Use - Privacy Policy - Cookies