Najczęściej zadawane pytania dotyczące oprogramowania ShadowProtect GRE

Najczęściej zadawane pytania


Dodawanie certyfikatu systemu Exchange Server jako zaufanego certyfikatu głównego

Certyfikat systemu Exchange Server należy dodać jako zaufany certyfikat główny. Można to zrobić, uzyskując dostęp do skrzynki pocztowej w systemie Exchange Server za pośrednictwem programu Outlook i importując certyfikat systemu Exchange Server.


Błąd aplikacji ESEUTIL.EXE podczas przywracania pliku EDB z programu Exchange 2007 lub 2003

Aplikacja ESEUTIL.EXE czasem zwraca błąd podczas próby przywrócenia pliku EDB z programu Exchange 2007 lub 2003 (nawet jeśli dostarczony przez firmę Microsoft plik DLL jest w tym samym folderze co plik ESEUTIL.EXE). Aby naprawić ten problem, należy nadpisać plik JCB_x86.dll lub JCB_x64.dll (w zależności od tego, czy aplikacja ESEUTIL.EXE jest w wersji x86 czy x64) na dostarczonym przez firmę Microsoft pliku JCB.DLL w celu przywracania plików EDB z programu Exchange 2007 lub 2003. Pliki (JCB_x86.dll i JCB_x64.dll) można znaleźć (jeśli zostały zainstalowane z domyślnej lokalizacji) w katalogu C:\Program Files\StorageCraft\GRE lub C:\Program Files (x86)\StorageCraft\GRE.


Problem ze sterownikiem podczas instalacji — utrata połączenia sieciowego (instalacja w systemie Windows)

W przypadku instalacji obrazu za pośrednictwem połączenia sieciowego (na przykład połączenia VPN lub WAN) konieczne jest odinstalowanie napędu, na którym znajduje się obraz, naprawienie problemów z połączeniem, a następnie ponowne zainstalowanie obrazu kopii zapasowej jako napędu. W przypadku wyświetlenia błędu wejścia/wyjścia (na przykład: Ten dysk jest niedostępny) konieczne może być ponowne uruchomienie systemu operacyjnego, aby zapobiec pojawianiu się błędów w przyszłości.

W przypadku korzystania ze stacji roboczej VMware podczas instalacji obrazu kopii zapasowej może zostać wyświetlony błąd połączenia sieciowego podczas próby użycia współdzielonego folderu sieciowego komputera hosta (tj. komputera, na którym uruchomiono stację roboczą VMware). Powstaje sytuacja, w której ani host, ani maszyna wirtualna nie mogą uzyskać dostępu do sieci. W przypadku połączenia z siecią mostkowaną VMware (nie NAT) prawdopodobnie występuje problem ze sterownikiem sieciowym sieci mostkowanej lub podsystemem sieciowym. Problem ten powoduje blokowanie ruchu sieciowego zarówno z maszyny wirtualnej, jak i komputera hosta. W przypadku skonfigurowania sieci NAT dla maszyny wirtualnej ten problem nie występuje i można korzystać ze współdzielonego folderu sieciowego komputera hosta (tj. komputera, na którym uruchomiono stację roboczą VMware) jako miejsca docelowego instalacji obrazu kopii zapasowej.


Nazwy wyświetlane ze znakami Unicode nie działają przy połączeniu z pojedynczą skrzynką pocztową w systemie MS Exchange Server

Należy użyć adresu e-mail/SMTP skrzynki pocztowej w celu połączenia się z pojedynczą skrzynką pocztową.


Usuwanie przywróconych obiektów

Obiekty docelowe utworzone w ramach bieżącej sesji można usunąć. Zamknięcie programu GRE i ponowne go uruchomienie po przywróceniu wiadomości lub skrzynki pocztowej spowoduje, że obiekty będą znajdowały się na stałe w miejscu docelowym. Do ich usunięcia konieczne jest użycie myszy. Należy kliknąć prawym przyciskiem obiekt do usunięcia i wybrać opcję Usuń z menu.


Nietrwale usunięte wiadomości są wyświetlane w widoku źródłowym

W programie GRE nietrwale usunięte wiadomości i foldery są wyświetlane w widoku źródłowym w celu umożliwienia ich przywrócenia.


Różnice w datach — czas UTC i lokalny

Sygnatury czasowe danych są zapisywane w bazach danych systemu Exchange w czasie GMT. Daty te są zmieniane na czas lokalny w interfejsie użytkownika lokalnego komputera (oraz oprogramowania GRE).

 

Przekroczono długość nazwy pliku

Ten rzadki problem może wystąpić szczególnie w przypadku struktury z wieloma zagnieżdżonymi folderami. W systemach operacyjnych firmy Microsoft nie można tworzyć folderów (lub drzew folder/podfolder) ze ścieżką dłuższą niż 258 znaków. Maksymalna całkowita długość drzewa wynosi 258 znaków (wszystkie znaki łącznie). W systemie Exchange można używać dowolnej liczby znaków. W przypadku wystąpienia tej sytuacji i próby eksportu aplikacja może zostać zablokowana. Te warunki są opisywane przez dwa różne błędy.


Uwaga: maksymalna długość dla drzewa folder/nazwa pliku w systemie Microsoft Windows wynosi 258 znaków. Całkowita długość ścieżki przywróconego folderu lub pliku musi mieć 258 lub mniej znaków. W systemie Exchange możliwe jest używanie więcej niż 258 znaków dla ścieżki folder/nazwa pliku wiadomości. W przypadku próby eksportu wiadomości lub folderu o ścieżce, której długość przekracza 258 znaków, wyświetlony zostanie jeden z następujących błędów:

1. Przekroczona długość nazwy pliku

2. Przekroczona maksymalna długość drzewa folder/nazwa pliku

W przypadku wystąpienia tych błędów konieczne jest przywrócenie danych do pliku .pst.

 

Błąd sprzężenia zwrotnego sterownika połączenia sieci mostkowanej

W przypadku korzystania ze stacji roboczej VMware podczas instalacji obrazu kopii zapasowej może zostać wyświetlony błąd połączenia sieciowego podczas próby użycia współdzielonego folderu sieciowego komputera hosta (tj. komputera, na którym uruchomiono stację roboczą VMware). Powstaje sytuacja, w której ani host, ani maszyna wirtualna nie mogą uzyskać dostępu do sieci. W przypadku połączenia z siecią mostkowaną VMware (nie NAT) prawdopodobnie występuje problem ze sterownikiem sieciowym sieci mostkowanej lub podsystemem sieciowym. Problem ten powoduje blokowanie ruchu sieciowego zarówno z maszyny wirtualnej, jak i komputera hosta. W przypadku skonfigurowania sieci NAT dla maszyny wirtualnej ten problem nie występuje i można korzystać ze współdzielonego folderu sieciowego komputera hosta (tj. komputera, na którym uruchomiono stację roboczą VMware) jako miejsca docelowego instalacji obrazu kopii zapasowej.

Terms and Conditions of Use - Privacy Policy - Cookies