Používání nástroje ImageReady

Součástí aplikace ShadowProtect 5 je nový nástroj ImageReady pro automatické testování souborů s bitovými kopiemi zálohy. Specifikujte složku, kterou si přejete spravovat, a  nástroj ImageReady automaticky:

 • Připojí jednotlivé bitové kopie v sadě úlohy zálohování
 • Spustí na připojené bitové kopii skript
 • Nahlásí výsledky
 • Uloží veškeré změny provedené v připojeném svazku pro pozdější testování ve formě přírůstkového souboru

Výsledky mohou ověřovat spolehlivost při obnovování plně funkčních systémových, aplikačních a datových svazků.

Některé z funkcí nástroje ImageReady:

 • Připojení svazku a spuštění nástroje Chkdsk s cílem určit, zda dochází k potížím s daty.
 • Připojení zálohy Microsoft Exchange Server (včetně systémového a datového svazku a svazku s protokoly) a otestování souborů edb s cílem zjistit, zda nejsou poškozeny. Pokud se soubory edb nachází ve stavu po nesprávném vypnutí, lze spustit funkci čištění.

Požadavky nástroje ImageReady

Chcete-li spustit nástroj ImageReady:

 • Brána firewall systému musí mít otevřený port 20247, který nástroji ImageReady umožní komunikaci.
 • Ve výchozím nastavení je nástroj ImageReady na pracovní stanici spuštěn prostřednictvím účtu LocalSystem. Chcete-li, aby nástroj ImageReady testoval soubory s bitovými kopiemi uložené v síťovém serveru nebo ve sdílené síťové složce, potřebuje mít k příslušné (sdílené) složce oprávnění. Službu ImageReady tedy buď spusťte jako správce, nebo v účtu LocalSystem zadejte přihlašovací údaje k síťovému zdroji.

Poznámka: Je-li již nainstalovaná a spuštěná služba StorageCraft ImageReady, selže instalace Adobe CreativeCloud Suite. (Instalační program zobrazí chybovou zprávu „Služba ImageReady je již spuštěna.“) Na systémech, které CreativeCloud vyžadují, použijte k zastavení a zakázání služby StorageCraft ImageReady soubor Windows Services.msc. Teprve poté spusťte instalaci. V tuto chvíli lze v případě potřeby též smazat spustitelné soubory nástroje StorageCraft  ImageReady.

Poznámka:  Systém Windows 2000 nástroj ImageReady nepodporuje.

Jak používat nástroj ImageReady:

 1. Nástroj ImageReady spusťte ze složky aplikace ShadowProtect. Zobrazí se hlavní dialogové okno nástroje ImageReady:
 2. K serveru se připojíte kliknutím na Připojit.
 3. Klikněte na Přidat. Nástroj ImageReady otevře dialogové okno Vlastnosti:
 4. V dialogovém okně Obecné klikněte na Procházet a vyberte složku, která obsahuje nebo bude obsahovat jeden nebo více souborů s bitovými kopiemi zálohy.
 5. Klikněte na Procházet.
 6. Vyberte adresář, který budete používat při připojování bitových kopií.
 7. Zadejte jedinečný název připojené bitové kopie či bitových kopií.
  Nástroj ImageReady ve výchozím nastavení používá:
  • písmeno jednotky zdrojového souboru s bitovou kopií
  • název zdrojového souboru
  • čas připojení

  a vytváří tak jedinečný název každého připojeného svazku. Nástroj ImageReady tyto prvky v názvu odděluje pomlčkami, které ale můžete odstranit a změnit název dle potřeby.

 8. Vyberte, jak často má nástroj ImageReady kontrolovat, zda se ve složce nachází nové soubory k otestování.
  Rozsah lze zadat od 6 do 1 440 minut (tj. 24 hodin či jednou denně) v půlminutových intervalech.
 9. Vyberte počet současně připojovaných svazků, které bude nástroj ImageReady udržovat – maximální počet je 96.
  Počet současně připojovaných svazků je závislý na používaném hardwaru a hypervizoru. Nástroj ImageReady neoznačuje tyto připojené svazky jako „svazky“, ale jako „body v čase“. Zdůrazňuje tak, že jediný server (např. Exchange), může k provedení požadovaných testů vyžadovat dva nebo tři současně připojené svazky.
  Poznámka: Jakmile tato nastavení uložíte, nelze je změnit. Bude-li nutné nastavení pozměnit, znovu úlohu vytvořte.
 10. Pochází-li vybrané soubory s bitovými kopiemi zálohy z vícesvazkové sady (např. Exchange), vyberte, kolik svazků si přejete zahrnout.
 11. U zašifrovaných souborů s bitovými kopiemi zálohy zadejte do pole Heslo řetězce bitových kopií příslušné heslo.
 12. Rozhodněte, zda je třeba, aby nástroj ImageReady během požadovaných testů na připojené svazky zapisoval. Pokud ano, zaškrtněte možnost Připojit bitové kopie s možností zápisu.
 13. Rozhodněte, zda si přejete uchovat výsledky jakéhokoli testu, který na připojený svazek zapisuje. Pokud ano, zaškrtněte Vytvořit při odpojení přírůstkovou zálohu.
 14. Klikněte na Uložit.
 15. Kliknutím na záložku Vlastní skript můžete zadat příkazy nebo skripty, které nástroj ImageReady spustí.
  Skript může mít libovolnou délku a může být též velice jednoduchý, např.: c:\Windows\System32\chkdsk $MOUNTPATH1.
 16. Specifikujte časový limit (v minutách) nebo ponechejte výchozí hodnotu 0 (neomezeně).
  Časový limit brání tomu, aby test běžel v nekonečně dlouhé smyčce.
 17. Specifikujte počet úloh, které má nástroj ImageReady spouštět souběžně.
  Poznámka: Nástroj ImageReady se pokusí provést několik připojení a testů současně. Počet současně spuštěných úloh je závislý na použitém hardwaru a hypervizoru. Pokud by testy měly negativní vliv na výkon systému, snižte počet současně prováděných úloh.
 18. Ve výchozím nastavení testuje nástroj ImageReady ve spravované složce pouze nové soubory s bitovými kopiemi – soubory, které byly vytvořeny až po vytvoření úlohy ImageReady. Po zaškrtnutí možnosti Použít na existující bitové kopie spustí nástroj ImageReady testovací skript na všech existujících i nových souborech s bitovými kopiemi, které se nachází ve spravované složce.
 19. Zaškrtnete-li možnost Po dokončení odpojit, snížíte požadavky nástroje ImageReady na systémové zdroje.
  V opačném případě ponechá nástroj ImageReady svazek připojený až do doby, kdy:
       1) se objeví nový soubor s bitovou kopií a
       2) bude překročen počet připojených bodů v čase.
 20. Chcete-li výsledky jednotlivých testů zaslat na e-mailovou adresu, vyberte možnost Výstrahy. Specifikujte podrobnosti a klikněte na Otestovat e-mail, čímž potvrdíte správnost konfigurace.
  Pokud nezvolíte možnost zasílat e-mailové výstrahy, zobrazí se informace o výsledcích též v okně Protokol aktivity v hlavním dialogovém okně.
  Poznámka: Modifikujete-li nastavení výstrah pro jednu úlohu, dojde k modifikaci nastavení i pro všechny ostatní úlohy. 
 21. Klikněte na Uložit.
 22. Chcete-li přidat více složek či spustit další testy, opakujte výše uvedené kroky.

Chcete-li upravit stávající test, zvýrazněte v seznamu spravovanou složku a klikněte na Vlastnosti.

Chybové zprávy

Po kliknutí na možnost Připojit může nástroj ImageReady zobrazit chybu:

Nebylo možné vytvořit připojení, protože cílový počítač jej aktivně odmítl.

K této chybě může dojít z několika důvodů:

Blokovaný port: Nejpravděpodobnější příčinou je blokovaný port 20247 v bráně firewall. Nástroj ImageReady bude moci provádět příslušná připojení, jakmile port otevřete.

Nedostatek připojení:  Nástroj ImageReady používá ke správě souborů a složek připojení. Spravuje-li mnoho složek nebo složku s mnoha soubory s bitovými kopiemi, může dojít k vyčerpání dostupných připojení. I v tomto případě zobrazí nástroj ImageReady chybu o odmítnutí připojení.

K nedostatečnému počtu dostupných připojení může dojít v systému Windows 7 nebo na starších desktopových operačních systémech, kde Windows omezuje počet připojení dostupných aplikacím. Chcete-li spravovat mnoho složek nebo mnoho souborů s bitovými kopiemi, použijte ke spuštění nástroje ImageReady systém Windows Server (včetně 2012) nebo Windows 8 pro desktopy, protože tyto systémy připojení neomezují.

Terms and Conditions of Use - Privacy Policy - Cookies