Vytvoření souboru s bitovou kopií zálohy

Průvodce zálohováním záchranného prostředí Recovery Environment vytvoří zálohu celého systému nebo konkrétního svazku tohoto systému. Na rozdíl od aplikace ShadowProtect vytváří záchranné prostředí Recovery Environment pouze studené zálohy. Podrobnosti o vytváření záloh naleznete v Vytváření souborů s bitovými kopiemi zálohy.

Jak vytvořit soubor s bitovou kopií zálohy

 1. Otevřete Průvodce zálohováním:
  • V záložce Průvodci klikněte na Průvodce zálohováním.
  • V nabídce Úlohy klikněte na Zálohovat svazek.
 2. Na stránce Svazky k zálohování vyberte svazek či svazky, které si přejete zazálohovat. Klikněte na Další.
  Poznámka: Chcete-li zazálohovat celý systém, vyberte všechny svazky. Není ale nutné zálohovat svazky pro obnovení nebo skryté svazky (pokud existují).
 3. Na stránce Typ zálohy vyberte typ zálohy, která bude provedena:
  Provést úplnou zálohu: Vytvoří pro vybraný svazek či svazky soubor s úplnou bitovou kopií zálohy.
  Provést rozdílovou zálohu: Vytvoří zálohu všech změn na svazku, které byly provedeny od poslední úplné zálohy.
  Poznámka: Chcete-li provést rozdílovou zálohu, vyžaduje záchranné prostředí Recovery Environment přístup k poslední úplné záloze.
 4. Klikněte na Další.
 5. Na stránce Název a cíl zálohy specifikujte, kam má být soubor s bitovou kopií zálohy uložen:
  a. Do místního nebo síťového adresáře nebo na optické médium (CD/DVD/Blu-ray).
  b. Zadejte nebo přejděte na cestu příslušného umístění. (Podrobnosti naleznete v části Místa určení souborů bitové kopie.)
  Varování:Tato cílová cesta nemůže být delší než 186 znaků ani nemůže obsahovat žádné speciální znaky včetně:

            ` ! @ # $ % ^ & * ( ) | \/ ? > < , { } [ ]

  c. (Volitelné) Chcete-li změnit název souboru s bitovou kopií zálohy, klikněte pravým tlačítkem myši na název souboru a poté na Přejmenovat.

 6. Klikněte na Další.
 7. Na stránce Možnosti vyberte typ komprese, heslo a rozdělení souboru a klikněte na Další.
  Poznámka: Není-li nutné provést změny Pokročilých možností, ponechejte tato nastavení na výchozích hodnotách.
 8. Kliknutím na Dokončit vytvoříte soubor s bitovou kopií zálohy.
  Průběh zálohování můžete sledovat v záložce Správce úloh kliknutím na Podrobnosti.

 

Rezervní systémový svazek a jiné svazky

Prodejci hardwaru mohou pevné disky konfigurovat tak, aby obsahovaly více oddílů:

 • Oddíl pro diagnostiku: Oddíl obvykle o velikosti 100 MB nebo méně. Obsahuje jeden nebo více nástrojů určených pro příslušnou hardwarovou platformu. Tento oddíl nebude mít přiřazeno žádné písmeno jednotky.
 • Oddíl pro obnovení: Jsou zde uložena pouze data obsažená na novém disku před instalací operačního systému. Slouží k obnovení systému do stavu z výroby. Tento oddíl nebude mít přiřazeno žádné písmeno jednotky.
 • Rezervní systémový svazek: Může obsahovat informace o spouštění a je užitečný pouze při použití nástroje BitLocker.

Obnovení s pomocí aplikace ShadowProtect nevyžaduje ani úplnou zálohu ani kontinuální zálohy těchto svazků, protože:

 • Informace o spouštění umí vytvářet z rezervního systémového svazku.
 • Nepotřebuje data z výroby obsažená v oddílu pro obnovení, protože k obnovení obvykle dochází poté, co jednotka selhala.
 • Nepotřebuje další diagnostické nástroje určené pro konkrétní hardware, protože obnovení se obvykle provádí na nový, odlišný hardware.

Jedinou výjimkou je systém využívající nástroj BitLocker. V tomto případě lze obsah potřebný pro úplné obnovení uchovat s pomocí jednorázové úplné zálohy rezervního systémového svazku. V případě požadavků uživatelů mohou být tyto svazky uchovány s pomocí dalších jednorázových úplných záloh.

Svazky na discích typu GPT

Disky typu GPT též obsahují další svazky:

 • systémový oddíl EFI (ESP),
 • vyhrazený oddíl Microsoft (MSR).

Žádný z těchto oddílů nevyžaduje zálohování, protože aplikace ShadowProtect požadované oddíly obnoví automaticky. (Oddíl MSR dokonce ani neobsahuje systém souborů, který by bylo možno zálohovat.)

Terms and Conditions of Use - Privacy Policy - Cookies