Používání Nástroje pro konfiguraci spouštění

Při většině obnovení bude systémový svazek možno spustit díky automatizované opravě konfigurace spouštění, která je v záchranném prostředí Recovery Environment k dispozici. Dojde-li při tomto procesu k potížím, nebo je-li svazek součástí komplexního systému umožňujícího spouštět více operačních systémů, lze opravu konfigurace spouštění spravovat prostřednictvím Nástroje pro konfiguraci spouštění (BCU). Nástroj modifikuje konfigurační data (proto je v rozhraní použita zkratka BCD pro „boot configuration data“ (konfigurační data spouštění)). Nástroj pro konfiguraci spouštění též v záchranném prostředí Recovery Environment testuje „spustitelnost“ systémového svazku a automatickou opravu provede ještě před restartem systému.

Poznámka: Chcete-li lépe pochopit, jak Nástroj pro konfiguraci spouštění pracuje, přečtěte si část Proces spouštění systému Windows.

Jak používat Nástroj pro konfiguraci spouštění

V rozhraní Nástroje pro konfiguraci spouštění se nachází následující možnosti:

Dostupné nástroje
Tlačítka v pravé části dialogového okna

Dostupné svazky
Systémové svazky v horním okně

Spuštěný protokol událostí
Protokol ve spodním okně

Zobrazují se též následující možnosti:

Zobrazit vše
(Výchozí: nevybráno) Zobrazuje v horním okně buď všechny svazky systému (Zobrazit vše), nebo pouze systémové svazky.

Skrýt pokročilé možnosti
(Výchozí: vybráno) Skryje všechny nástroje pro konfiguraci spouštění, s výjimkou Automatické opravy.

Další spouštěcí nástroje
(Výchozí: nevybráno) Zobrazí sadu pokročilých nástrojů pro práci s registry a disky. Zapíná/vypíná možnost Nástroje BCD.

Nástroje BCD
(Výchozí: vybráno) Zobrazí sadu nástrojů BCD. Zapíná/vypíná možnost Další spouštěcí nástroje.

 
Jak používat Nástroj pro konfiguraci spouštění:
 

 1. Vyberte Nástroje > Nástroj pro konfiguraci spouštění.
  V okně Systémové svazky se zobrazí seznam všech dostupných oddílů, které obsahují nainstalovaný systém Windows.
 2. Chcete-li zobrazit všechny detekované svazky obsažené v systému, i pokud nainstalovaný systém Windows neobsahují, vyberte možnost Zobrazit vše. (Může být nutné u pokročilých možností spouštění.) Každá z položek v části Systémové svazky obsahuje následující informace:

  Stav
  Stav aktuální konfigurace spouštění. Možné hodnoty: Spustitelný a Poškozený.

  Systém
  Kořenový adresář a písmeno jednotky detekovaného nainstalovaného systému Windows.

  Disk & podpis
  Číslo a podpis disku. Každý disk má jedinečný podpis. Poznámka: Duplicitní podpisy disku mohou při spouštění působit potíže.

  Oddíl
  Oddíl disku, na kterém je umístěn tento svazek.

  Aktivní
  Značí, zda je oddíl nastaven jako spouštěcí oddíl. Přestože spouštěcí oddíl může být definován na každém disku v systému,
  je při používání Nástroje pro konfiguraci spouštění nejlepší mít pouze jeden spouštěcí oddíl.

  Typ spouštění
  Typ spouštěcího zavaděče, který nainstalovaný systém Windows vyžaduje. Možné hodnoty:

  • Starší verze: Použije spouštěcí zavaděč pro systémy starší než Windows Vista.
  • Kompatibilní s BCD: Použije spouštěcí zavaděč BCD, který byl představen se systémem Windows Vista.

  Spouštěcí zavaděč
  Spouštěcí zavaděč nainstalovaný v oddílu (pokud existuje).

 3. Poškozený svazek opravíte kliknutím na požadovanou akci opravy spouštění:

  Obecné nástroje

  Automatická oprava: Spustí automatizovanou rutinu konfigurace spouštění. (Tato možnost se zobrazí, pouze pokud je v okně Systémové svazky vybraný svazek ve stavu Poškozený.) Poznámka: Možnost Automatická oprava byste při pokusech o opravení konfigurace spouštění měli použít jako první.

  Aktualizovat: Aktualizuje datový svazek v okně Systémové svazky.

  Diagnostikovat: Spustí stejnou automatizovanou rutinu konfigurace spouštění jako možnost Automatická oprava, ale pouze v režimu pro čtení. Tato rutina zobrazí popis chyby konfigurace spouštění a nabídne možné akce, které lze provést.

  Připojit: Připojí k aktivnímu oddílu další spustitelný oddíl či oddíly, které pak bude možné používat v prostředích s více operačními systémy. Bez tohoto připojení nebudou další spouštěcí prostředí dostupná. Jednotlivé další oddíly připojíte tak, že je po jednom vyberete, kliknete na Připojit, vyberete aktivní oddíl a kliknete na OK.

  Přejmenovat: Otevře dialogové okno Název položky spouštěcího zavaděče, kde lze změnit název zvoleného oddílu během spouštění.

  Spravovat: Otevře dialogové okno Spravovat položky spouštění, kde lze z vybraného svazku odstranit nežádoucí položky spouštění. Každá položka zobrazuje technický název a uvedený název. Tuto možnost při spouštění použijte k odstranění nežádoucích položek spouštění.


  Varování: Odstraníte-li platné položky, nebude možno svazek až do opravy spouštět.

  Kopírovat protokol: Zkopíruje obsah protokolu událostí zobrazeného ve spodním okně do schránky, takže jej budete moci uložit do textového souboru. Poznámka: Obsah protokolu se aktualizuje po každé spuštěné akci. Použijete-li funkci Kopírovat protokol, budete si moci uchovat výsledky jednotlivých akcí.

  Sada nástrojů BCD (zobrazí se po výběru možnosti Nástroje BCD)

  Nainstalovat BCD: Nainstaluje spouštěcí zavaděč BCD. Tato akce může být nutná v případě, kdy se nainstalovaný systém Windows nenacházel na aktivním oddíle systému, kde byl zavaděč vytvořen. Poznámka: Tato možnost funguje pouze na operačních systémech Windows Vista nebo novějších.

  Opravit BCD: Opraví konfigurace spouštění kompatibilní s BCD. Při migraci svazku na jiný disk může dojít ke změně nebo ztrátě informací vyžadovaných pro spuštění. Tato možnost příslušné informace opraví nebo nahradí. Poznámka: Tato možnost funguje pouze na operačních systémech Windows Vista nebo novějších.

  Vlastní CMD: Otevře pro úložiště BCD vybraného nainstalovaného systému Windows Vista nebo novějšího nástroj BCDEdit.

  Instalace WIM: Vybere jako možnost spouštění bitovou kopii systému Windows (WIM).

  Nainstalovat VHD: Vybere jako možnost spouštění bitovou kopii Virtual Hard Disk (VHD).

  Sada nástrojů pro starší verze (zobrazí se po vybrání možnosti Nástroje BCD)

  Nainstalovat NTLDR: Nainstaluje starší verzi (NTLDR) spouštěcího zavaděče. Jedná se o soubory NTLDR, NTDETECT.COM a BOOT.INI. Tato instalace může být nutná v případě, kdy se nainstalovaný systém Windows nenacházel na aktivním oddíle systému, kde byl zavaděč vytvořen. Poznámka: Tato možnost funguje pouze na operačních systémech starších než Windows Vista.

  Opravit Boot.ini: Opraví soubor boot.ini používaný staršími verzemi (NTLDR) konfigurací spouštění. Poznámka: Tato možnost funguje pouze na operačních systémech starších než Windows Vista.

  Sada nástrojů pro práci s registry (zobrazí se poté, co vyberete Další spouštěcí nástroje)

  Upravit služby: Otevře Průzkumníka služeb. S pomocí Průzkumníka lze pro vybraný svazek povolit nebo zakázat služby a ovladače. Tato funkce je velice užitečná při ladění potíží s kompatibilitou migrace nebo při identifikaci ovladače nebo služby, které při spouštění způsobují selhání.

  Písmeno jednotky: Otevře Editor písmene jednotky, s jehož pomocí lze jakékoli jednotce na vybraném svazku přiřadit konkrétní písmeno. Tato funkce je užitečná při obnovení písmen jednotky do stavu, ve kterém se nacházely před migrací.

  Zpět: Načte pro vybraný svazek zálohy registrů. Nástroj pro konfiguraci spouštění vytvoří zálohu registrů vždy, když použijete Editor písmene jednotky nebo Průzkumníka služeb. Budete tak moci vrátit veškeré změny, které měly za následek neočekávané chování.


  Poznámka: Tato záloha registrů je stejná, jakou používá nástroj Hardware Independent Restore (HIR), takže veškeré změny provedené nástrojem HIR budou po provedení funkce Zpět ztraceny.

  Sada nástrojů pro práci s disky (zobrazí se po vybrání možnosti Další spouštěcí nástroje)

  Opravit MBR: Nahradí stávající vybraný záznam MBR a skryté stopy záznamem MBR a skrytými stopami z vybraného zdroje. Mezi zdroje může patřit výchozí starší verze (systém starší než Vista), výchozí Windows Vista, výchozí Windows 7 nebo příslušná bitová kopie zálohy svazku vytvořená aplikací ShadowProtect. Tuto funkci lze použít v případě, že data ze skrytých stop nebyla obnovena.

  Nastavit podpis: Otevře dialogové okno Zadat nový podpis disku. Toto dialogové okno použijte v případě, že chcete podpis disku nastavit manuálně. Podpis disku obvykle nastavuje systém Windows během instalace. Při migraci a kopírování disku ale může dojít k situaci, kdy dva disky mají stejný podpis.


  Poznámka: Nástroj pro konfiguraci spouštění uživatele varuje, pokud mezi dvěma disky dochází ke konfliktu.

  Označit/zrušit disk jako aktivní: Nastaví u vybraného oddílu příznak pro aktivní oddíl. Na každém disku se může nacházet pouze jeden aktivní oddíl. Je-li oddíl již nastaven jako aktivní, pak možnost Označit/zrušit disk jako aktivní toto nastavení zruší.

  Inicializovat: Otevře dialogové okno Inicializovat disky, kde lze disk inicializovat jako typ MBR nebo GPT.


  Poznámka: Inicializací disku z něj odstraníte všechny oddíly a data. Po provedení inicializace musíte před použitím disku restartovat systém.

 4. Zkontrolujte položky v okně Protokol, kde naleznete výsledky jednotlivých akcí konfigurace spouštění.
  Poznámka: Pokud některá akce selže, pak v informacích protokolu bude identifikován bod selhání.
 5. Zavřete nástroj.

Terms and Conditions of Use - Privacy Policy - Cookies