Uruchamianie środowiska Recovery Environment

Oprogramowanie Recovery Environment jest ładowane automatycznie podczas rozruchu z:

 • karty pamięci USB wersji ShadowProtect IT;
 • dysku CD oprogramowania ShadowProtect, na którym jest oprogramowanie Recovery Environment;
 • niestandardowego dysku CD lub karty pamięci USB utworzonych za pomocą narzędzia Creating the Recovery Environment (REBuilder).

Przed uruchomieniem oprogramowania Recovery Environment upewnij się, że komputer spełnia minimalne Wymagania.


Uwaga:  pliki VHDX przechowywane na sprzęcie NETGEAR mają format GPT. Jednakże nie zawierają dwóch ukrytych woluminów niezbędnych do przyłączenia woluminu VHDX bezpośrednio do maszyny wirtualnej. Zamiast tego należy wykonać czynności opisane w punkcie 12, aby zainicjować dysk jako systemowy dysk GPT i przywrócić plik NETGEAR VHDX na woluminie w maszynie wirtualnej.

Ładowanie oprogramowania StorageCraft Recovery Environment

 1. Jeżeli łańcuch obrazów kopii zapasowych do przywrócenia znajduje się na dysku USB, podłącz ten dysk do komputera.
 2. Podłącz kartę pamięci USB wersji IT do portu USB bądź włóż dysk CD oprogramowania Recovery Environment do napędu komputera lub podłącz kartę pamięci USB z tym oprogramowaniem do portu komputera.
 3. Uruchom ponownie komputer.


  Uwaga: aby możliwy był rozruch komputera z dysku USB lub napędu CD, może być wymagana modyfikacja opcji rozruchu.

 4. Wybierz używany język. Domyślne ustawienie to English (Angielski).
 5. (Opcjonalne) W oknie dialogowym Network Support (Obsługa sieci) kliknij przycisk Yes (Tak), aby rozpocząć pracę w sieci. Przykładowo oprogramowanie Recovery Environment może używać połączenia sieciowego do uzyskania dostępu do plików obrazu przechowywanych na innym urządzeniu w sieci lub ich zapisywania na tym urządzeniu.
            Uwaga: więcej informacji można znaleźć w rozdziale Using the Network Configuration Utility.

6. Wybierz strefę czasową. Kliknij przycisk OK.
 
Jeżeli w oprogramowaniu Recovery Environment nie zostaną wykryte żadne zainicjowane dyski, zostanie wyświetlone okno dialogowe Initialize Disks (Inicjowanie dysków) z listą dostępnych dysków. W przeciwnym razie przejdź na koniec procedury.


7. Wybierz dyski do zainicjowania. Trzeba zainicjować przynajmniej jeden dysk na potrzeby woluminu systemowego/rozruchowego.
 
8. Kliknij przycisk Initialize (Inicjuj). Zostaną wyświetlone dwie opcje: MBR lub GPT.
 

 
9. Aby użyć opcji MBR, kliknij pozycję Initialize as MBR disk (Inicjuj jako dysk MBR). Zostanie wyświetlona wstępnie zdefiniowana sygnatura dysku:
 

 
10. Kliknij przycisk OK. W oprogramowaniu Recovery Environment ponownie zostanie wyświetlone okno dialogowe Initialize (Inicjowanie).
11. Kliknij przycisk Close (Zamknij). Zostanie wyświetlony ekran główny oprogramowania Recovery Environment. Przejdź na koniec procedury.
12. Aby użyć opcji GPT, kliknij pozycję Initialize as GPT disk (Inicjuj jako dysk GPT). Zostanie wyświetlona wstępnie zdefiniowana sygnatura dysku i opcje układu:
 

 
Trzy opcje GPT:

 • Windows System Disk (Dysk systemowy Windows) — opcja umożliwia sformatowanie dysku jako woluminu rozruchowego/systemowego.
  Uwaga: należy wybrać opcję System Disk (Dysk systemowy), jeżeli dysk GPT ma być używany jako wolumin systemowy na komputerze z płytą główną z systemem UEFI. Ta opcja umożliwia zainstalowanie niezbędnych ukrytych składników, tak aby wolumin był woluminem rozruchowym. Bez tych składników rozruch z woluminu nie będzie możliwy. Nie można ich zainstalować później za pomocą opcji Disk Map (Mapa dysków) dla dysku GPT.
 • Windows Data Disk (Dysk danych Windows) — umożliwia sformatownaie dysku jako woluminu danych. Można użyć opcji partycjonowania na karcie Disk Map (Mapa dysków) lub kreatora Restore Wizard (Kreator przywracania), aby ponownie skonfigurować wolumin danych.
 • Empty Disk (Pusty dysk) — umożliwia zainicjowanie dysku jako GPT, ale bez tworzenia na nim partycji. Można użyć karty Disk Map (Mapa dysków) lub kreatora Restore Wizard (Kreator przywracania) do utworzenia partycji w późniejszym czasie. Jest to przydatne, gdy rzeczywista wielkość partycji do odzyskiwania nie jest znana. Nie można użyć opcji Disk Map (Mapa dysków), aby umożliwić rozruch z dysku GPT zainicjowanego jako dysk pusty.

Uwaga: aby można było przeprowadzić rozruch z dysku systemowego GTP, komputer musi być wyposażony w oprogramowanie układowe UEFI.

13. Po wybraniu układu dysku kliknij przycisk OK. Zostanie wyświetlony ekran główny oprogramowania Recovery Environment:

 

 
Ten ekran jest podobny do zainstalowanej wersji oprogramowania ShadowProtect. Więcej informacji o wykonywaniu tych zadań oprogramowania ShadowProtect można znaleźć w podręczniku użytkownika ShadowProtect w rozdziale Zrozumienie interfejsu użytkownika.

Terms and Conditions of Use - Privacy Policy - Cookies