Using the Network Configuration Utility

Narzędzie Network Configuration Utility (NCU) pozwala konfigurować karty sieciowe komputera, ustawienia protokołu TCP/IP i informacje o domenie na potrzeby oprogramowania Recovery Environment.

Uwaga: narzędzie PE Network Manager udostępnia pełny zestaw ustawień sieciowych. Jednak w większości przypadków oprogramowanie Recovery Environment powinno pracować na ustawieniach domyślnych.

Konfigurowanie ustawień karty sieciowej

 1. Z menu Tools (narzędzia) wybierz pozycję Network Configuration (Konfiguracja sieci), aby uruchomić narzędzie.
 2. Z listy rozwijanej wybierz odpowiednią kartę sieci Ethernet.
  W razie potrzeby wybierz preferowaną szybkość połączenia karty i określ jej adres MAC.
 3. Zmodyfikuj ustawienia karty w interfejsie narzędzia NCU. Dostępne ustawienia:
  IP Settings (Ustawienia IP): górny przycisk w tym oknie dialogowym pozwala przełączać między następującymi ustawieniami:
           Obtain an IP address automatically (Uzyskaj adres IP automatycznie): służy do automatycznego pobierania ustawień po kliknięciu przycisku OK lub Apply (Zastosuj).
           Use static IP address (Użyj statycznego adresu IP): służy do określania wartości ustawień IP address (Adres IP), Subnet mask (Maska podsieci) i Default gateway (Brama domyślna). Kliknij przycisk More [...] (Więcej), aby w razie potrzeby określić wiele adresów IP i bram.
  DNS and WINS Settings (Ustawienia DNS i WINS): te przyciski pozwalają przełączać między dynamicznymi, a statycznymi konfiguracjami. Kliknij przycisk More [...] (Więcej), aby określić co najmniej dwa adresy IP serwerów DNS lub WINS.
  Network Identification (Identyfikacja sieci): kliknij pozycję Computer (Komputer), aby wprowadzić wartości ustawień Computer name (Nazwa komputera), Workgroup (Grupa robocza) i Primary DNS suffix (Sufiks podstawowej domeny DNS). Kliknij przycisk Set (Ustaw), aby zaakceptować konfigurację.

Uwaga: mimo że narzędzie PE Network Manager umożliwia konfigurację sieci Wi-Fi, firma StorageCraft zaleca używanie połączenia przewodowego w przypadku korzystania z zasobów sieciowych jako źródłowej lub docelowej lokalizacji plików obrazu kopii zapasowej.

Definiowanie mapowania dysków i udostępniania plików

 1. Kliknij pozycję Network Drives (Dyski sieciowe), aby skonfigurować mapowanie dysków i udostępnianie plików.
 2. Z listy rozwijanej Drive Letter (Litera dysku) wybierz literę dysku.
 3. Kliknij przycisk Browse network (Przeglądaj sieć), aby znaleźć urządzenia sieciowe:

  a. W polu Domain/server name (Nazwa domeny/serwera) wprowadź żądaną nazwę, a następnie kliknij przycisk Add (Dodaj). Zostanie przeprowadzone przeszukiwanie sieci w poszukiwaniu wszystkich zasobów w określonej domenie lub na określonym komputerze. Wyniki są wyświetlane w okienku Resources (Zasoby).
  b. Kliknij przycisk Expand (Rozwiń), aby wyświetlić wszystkie zasoby dostępne w konkretnej domenie lub na wybranym komputerze.
  c. Zaznacz zasób, aby automatycznie wypełnić pole Path (Ścieżka).
  d. (Opcjonalne) Kliknij przycisk Delete (Usuń), aby usunąć wszystkie zasoby sieciowe z domeny lub serwera w okienku Resources (Zasoby).
 4. Wprowadź poświadczenia wymagane do uzyskania dostępu do zasobu sieciowego.
 5. Kliknij przycisk Connect (Połącz). Zostanie nawiązane połączenie z danym dyskiem, a następnie dysk zostanie zmapowany.

Dodatkowe opcje narzędzia NCU

Narzędzie NCU jest wyposażone w mnóstwo dodatkowych opcji, które nie są aktualnie obsługiwane przez oprogramowanie firmy StorageCraft. Więcej informacji o tych opcjach można znaleźć w witrynie PENetwork.

Terms and Conditions of Use - Privacy Policy - Cookies