Tworzenie pliku obrazu backupu

Kreator Recovery Environment Backup umożliwia tworzenie kopii zapasowych całego systemu lub tylko określonego woluminu. W odróżnieniu od oprogramowania ShadowProtect oprogramowanie Recovery Environment pozwala tworzyć kopie zapasowe tylko w trybie offline. Więcej informacji o tworzeniu kopii zapasowych można znaleźć w Tworzenie plików obrazów kopii zapasowych.

Tworzenie pliku obrazu kopii zapasowej

 1. Uruchom kreatora Backup Wizard (Kreator tworzenia kopii zapasowej):
  • Na karcie Wizards (Kreatory) kliknij pozycję Backup Wizard (Kreator tworzenia kopii zapasowej)
  • Z menu Tasks (Zadania) wybierz pozycję Backup Volume (Utwórz kopię zapasową woluminu).
 2. Na stronie Volumes to Back Up (Woluminy uwzględniane w kopii zapasowej) zaznacz woluminy, które mają być uwzględnione w kopii zapasowej. Kliknij przycisk Next (Dalej).
  Uwaga: aby utworzyć kopię zapasową całego systemu, zaznacz wszystkie woluminy. Nie ma potrzeby tworzenia kopii zapasowej woluminów do odzyskiwania lub ukrytych (jeżeli takie są utworzone).
 3. Na stronie Backup Type (Typ kopii zapasowej) wybierz typ kopii zapasowej, która ma być utworzona:
  Perform a Full Backup (Wykonaj pełną kopię zapasową): umożliwia utworzenie pliku obrazu pełnej kopii zapasowej dla wybranych woluminów.
  Perform a Differential Backup (Wykonaj różnicową kopię zapasową): umożliwia utworzenie kopii zapasowej z wszystkimi zmianami woluminów od czasu utworzenia ostatniej pełnej kopii zapasowej.
  Uwaga: oprogramowanie Recovery Environment musi mieć dostęp do ostatniej pełnej kopii zapasowej, aby możliwe było utworzenie różnicowej kopii zapasowej.
 4. Kliknij przycisk Next (Dalej).
 5. Na stronie Backup Name and Destination (Nazwa i docelowa lokalizacja kopii zapasowej) określ lokalizację, w której zapisany ma być plik obrazu kopii zapasowej:
  a. W lokalnym lub sieciowym katalogu bądź na nośniku optycznym (CD/DVD/Blu-ray).
  b. Przejdź do wybranej lokalizacji lub wprowadź jej ścieżkę. (Więcej informacji można znaleźć w rozdziale Lokalizacje plików obrazu).
  Ostrzeżenie: ścieżka docelowa nie może być dłuższa niż 186 znaków ani zawierać znaków specjalnych, takich jak:

            ` ! @ # $ % ^ & * ( ) | \/ ? > < , { } [ ]

  c. (Opcjonalne) Kliknij nazwę pliku prawym przyciskiem myszy, a następnie wybierz pozycję Rename (Zmień nazwę), aby zmienić nazwę pliku obrazu kopii zapasowej.

 6. Kliknij przycisk Next (Dalej).
 7. Na stronie Opcje (Opcje) wybierz typ kompresji i ustawienia podziału pliku, wprowadź hasło, a następnie kliknij przycisk Next (Dalej).
  Uwaga: nie zaleca się zmiany domyślnych ustawień z obszaru Advanced Options (Opcje zaawansowane), chyba że jest to konieczne.
 8. Kliknij pozycję Finish (Zakończ).
  Postęp tworzenia kopii zapasowej można monitorować na karcie Task Manager (Menedżer zadań), klikając pozycję Details (Szczegóły).

 

Wolumin zastrzeżony na potrzeby systemu i inne woluminy

Producenci sprzętu często tworzą na dyskach twardych różne partycje stosownie do ich potrzeb:

 • Partycja z narzędziami do diagnostyki: zwykle ma wielkość do 100 MB. Przechowywane na niej mogą być narzędzia do rozwiązywania problemów platformy sprzętowej. Ta partycja nie ma przypisanej litery dysku.
 • Partycja do odzyskiwania: na tej partycji przechowywane są tylko dane znajdujące się na dysku przed instalacją systemu operacyjnego. Służy ona do przywracania komputera do stanu fabrycznego. Ta partycja nie ma przypisanej litery dysku.
 • Wolumin zastrzeżony na potrzeby systemu: na tej partycji mogą znajdować się informacje rozruchowe. Jest przydatna tylko w przypadku korzystania z rozwiązania BitLocker.

Funkcja przywracania oprogramowania ShadowProtect nie musi wykonywać pełnych ani ciągłych kopii zapasowych tych woluminów, ponieważ:

 • możliwe jest odtworzenie informacji rozruchowych z woluminu zastrzeżonego na potrzeby systemu;
 • fabryczna zawartość partycji do odzyskiwania nie jest potrzebna, ponieważ zwykle przywracanie jest wykonywane po awarii dysku;
 • dodatkowe narzędzia diagnostyczne są zbędne, ponieważ przywracanie jest przeważnie wykonywane na nowym, innym sprzęcie.

Jedynym wyjątkiem jest korzystanie z rozwiązania BitLocker. W tym przypadku jednorazowa pełna kopia woluminu zastrzeżonego na potrzeby systemu umożliwia zachowanie zawartości niezbędnej do pełnego przywrócenia. Zależnie od preferencji użytkownika może być jednak wymagane zachowanie tych woluminów przy użyciu jednorazowych pełnych kopii zapasowych.

Woluminy dysków GPT

Dodatkowe woluminy można znaleźć również na dyskach GPT:

 • Partycja systemowa EFI (ESP)
 • Zastrzeżona partycja firmy Microsoft (MSR)

Nie ma potrzeby tworzenia kopii zapasowych tych partycji, ponieważ oprogramowanie ShadowProtect automatycznie przywraca niezbędne partycje podczas odzyskiwania. (W rzeczywistości na partycji MSR nie ma żadnego systemu plików, dla którego miałaby być tworzona kopia zapasowa).

Terms and Conditions of Use - Privacy Policy - Cookies