Montowanie pliku obrazu backupu

Dostępny w oprogramowaniu Recovery Environment kreator Explore Backup Image Wizard (Kreator przeglądania obrazu kopii zapasowej) umożliwia montowanie pliku obrazu kopii zapasowej w celu przeglądania plików i folderów oraz ich przywracania.

Uwaga: więcej informacji o typach montowania można znaleźć w rozdziale Opcje montowania plików obrazu kopii zapasowych.

Przywracanie plików i folderów

 1. Uruchom kreatora Explore Backup Image Wizard (Kreator przeglądania obrazu kopii zapasowej), wykonując jedną z poniższych czynności:
  • Na karcie Wizards (Kreatory) kliknij pozycję Browse or Restore Files Wizard (Kreator przeglądania lub przywracania plików).
  • Z menu Tasks (Zadania) wybierz pozycję Explore Backup Image (Eksploruj obraz kopii zapasowej).
 2. Na stronie Backup Image File Name (Nazwa pliku obrazu kopii zapasowej) znajdź plik obrazu kopii zapasowej, który ma być przeglądany, a następnie kliknij przycisk Next (Dalej).
  Uwaga: należy podać odpowiednie hasło, jeżeli plik jest zaszyfrowany.
 3. (Warunkowe) Na stronie Backup Image Dependencies (Zależności obrazu kopii zapasowej) pozostaw obraz z wybranego punktu w czasie lub wybierz inny obraz.
  Uwaga: w oprogramowaniu Recovery Environment strona zależności jest wyświetlana, tylko gdy przeglądany jest plik obrazu przyrostowej kopii zapasowej (.spi).
 4. Na stronie Explore Options (Opcje przeglądania) zaznacz w razie potrzeby poniższe opcje:

  Assign the following
  Drive Letter (Przypisz następującą literę dysku)
  Służy do montowania obrazu kopii zapasowej jako dysku z określoną literą dysku.

  Mount in the Following
  Empty NTFS Folder (Zamontuj w następującym pustym folderze NTFS)
  Służy do montowania obrazu kopii zapasowej w określonym punkcie montowania. Należy określić sposób nadawania nazwy podfolderu punktu montowania:

  • Time/Date (Godzina/Data): nazwa podfolderu jest tworzona na podstawie daty i godziny utworzenia obrazu kopii zapasowej, np. 7-12-2008 10.19.24 AM.
  • File Name (Nazwa pliku): nazwa podfolderu jest taka sama jak nazwa pliku obrazu kopii zapasowej, np. E_VOL b001.
  • Custom (Niestandardowa): umożliwia określenie niestandardowej nazwy podfolderu.

  Mount Backup as
  Read-Only (Zamontuj obraz w trybie tylko do odczytu)
  Służy do montowania obrazu kopii zapasowej w trybie tylko do odczytu. Aby zamontować wolumin w trybie odczytu/zapisu, usuń zaznaczenie tej opcji. Można wtedy zmieniać zawartość obrazu — dodawać, edytować bądź usuwać pliki lub foldery — i zapisywać go. Po odmontowaniu woluminu zostanie wyświetlony monit o zapisanie zmian i wprowadzenie nazwy pliku. Zostanie utworzony nowy plik obejmujący zmiany.
  Uwaga: narzędzie nigdy nie zmienia oryginalnego pliku kopii zapasowej.

 5. Na stronie Wizard Summary (Podsumowanie kreatora) przejrzyj informacje, a następnie kliknij pozycję Finish (Zakończ).

Plik obrazu kopii zapasowej zostanie zamontowany, a następnie automatycznie uruchomiony zostanie program Eksplorator Windows z zawartością woluminu.

Terms and Conditions of Use - Privacy Policy - Cookies