Using the Boot Configuration Utility

W większości przypadków dostępne w oprogramowaniu Recovery Environment automatyczne narzędzie konfiguracji rozruchu pozwala ustawić wolumin systemowy jako rozruchowy. W razie wystąpienia problemu lub gdy wolumin jest jednym z woluminów rozruchowych na komputerze z wieloma systemami operacyjnymi narzędzie Boot Configuration Utility (BCU) pozwala zarządzać procesem naprawy konfiguracji rozruchu. Narzędzie umożliwia modyfikację danych konfiguracji (BCD oznacza „dane konfiguracji rozruchu”). Narzędzie BCU pozwala również testować „możliwość rozruchu” woluminu systemowego z poziomu oprogramowania Recovery Environment i przeprowadzać automatyczne naprawy przed ponownym uruchomieniem komputera.

Uwaga: zapoznaj się z rozdziałem Windows Boot Process, aby lepiej rozumieć proces BCU.

Używanie narzędzia Boot Configuration Utility

W interfejsie narzędzia BCU wyświetlane są:

Dostępne narzędzia
Przyciski po prawej stronie okna dialogowego

Dostępne woluminy
Woluminy systemowe w górnym okienku

Dziennik zdarzeń
Dziennik w dolnym okienku

Dostępne są również następujące opcje:

Show All (Pokaż wszystko)
(Domyślne ustawienie: niezaznaczone) Służy do wyświetlania w górnym okienku wszystkich woluminów komputera (pokaż wszystko) lub tylko woluminów systemowych.

Hide Advanced Options (Ukryj zaawansowane opcje)
(Domyślne ustawienie: zaznaczone) Służy do ukrywania wszystkich narzędzi konfiguracji rozruchu z wyjątkiem Auto Repair (Naprawa automatyczna).

Additional Boot Tools (Dodatkowe narzędzia rozruchowe)
(Domyślne ustawienie: niezaznaczone) Służy do wyświetlania zestawu zaawansowanych narzędzi do pracy z rejestrem i dyskami. Jest to przycisk radiowy, który powoduje wyłączenie opcji BCD Tools (Narzędzia BCD).

BCD Tools (Narzędzia BCD)
(Domyślne ustawienie: zaznaczone) Służy do wyświetlania zestawu narzędzi BCD. Jest to przycisk radiowy, który powoduje wyłączenie opcji Additional Boot Tools (Dodatkowe narzędzia rozruchowe).

 
Używanie narzędzia BCU:
 

 1. Wybierz pozycje Tools (Narzędzia) > Boot Configuration Utility (Narzędzie konfiguracji rozruchu).
  W okienku System Volumes (Woluminy systemowe) wyświetlane są wszystkie dostępne partycje zawierające instalację systemu Windows.
 2. Zaznacz pole wyboru Show All (Pokaż wszystko), aby wyświetlić wszystkie wykryte woluminy komputera, nawet jeżeli nie ma na nich instalacji systemu Windows. (Może to być wymagane w przypadku zaawansowanych scenariuszy rozruchu). Każdy wpis woluminu systemowego obejmuje następujące informacje:

  Status (Stan)
  Stan bieżącej konfiguracji rozruchu. Dostępne wartości: Bootable (Rozruchowy) i Broken (Uszkodzony).

  System (System)
  Katalog główny i litera dysku wykrytej instalacji systemu Windows.

  Disk & Signature (Sygnatura dysku)
  Numer dysku i jego sygnatura. Każdy dysk ma unikatową sygnaturę. Uwaga: powielone sygnatury dysków mogą spowodować błędy rozruchu.

  Partition (Partycja)
  Partycja dysku, na której znajduje się ten wolumin.

  Active (Aktywny)
  Służy do wskazywania, czy partycja jest ustawiona jako rozruchowa. Mimo że każdy dysk komputera może mieć zdefiniowaną partycję rozruchową,
  podczas korzystania z narzędzia Boot Configuration Utility zalecana jest tylko jedna partycja rozruchowa.

  Boot Type (Typ programu ładującego)
  Typ programu ładującego rozruchu wymaganego przez instalację systemu Windows. Dostępne wartości:

  • Legacy (Starszy): używany jest program ładujący rozruchu wykorzystywany w systemach Windows przed wersją Vista.
  • BCD Compatible (Zgodny z BCD): używany jest program ładujący rozruchu BCD wprowadzony w systemie Windows Vista.

  Boot Loader (Program ładujący rozruchu)
  Program ładujący rozruchu zainstalowany na partycji (jeżeli takowy zapisano w sektorze rozruchowym).

 3. Kliknij żądane narzędzie, aby naprawić uszkodzony wolumin:

  Ogólne narzędzia

  Auto Repair (Naprawa automatyczna): służy do uruchamiania zautomatyzowanej procedury naprawy konfiguracji rozruchu. (Przycisk jest wyświetlany tylko, jeżeli w okienku System Volumes (Woluminy systemowe) zaznaczony wolumin ma stan Broken (Uszkodzony)). Uwaga: użycie narzędzia Auto Repair (Naprawa automatyczna) powinno być pierwszą czynności wykonywaną w celu naprawy konfiguracji rozruchu.

  Refresh (Odśwież): służy do odświeżania danych woluminów wyświetlanych w okienku System Volumes (Woluminy systemowe).

  Diagnose (Diagnozuj): służy do uruchamiania tej samej zautomatyzowanej procedury naprawy, co w przypadku funkcji Auto Repair (Naprawa automatyczna), tyle że w trybie tylko do odczytu. Narzędzie wyświetla opis błędu konfiguracji rozruchu i możliwe sposoby postępowania.

  Connect (Połącz): służy do łączenia dodatkowych partycji rozruchowych z aktywną partycją, aby utworzyć środowisko z dwoma lub wieloma systemami. Bez tego połączenia pozostałe środowiska rozruchowe nie będą dostępne. Aby połączyć poszczególne dodatkowe partycje, zaznacz po jednej partycji na raz, kliknij przycisk Connect (Połącz), a następnie zaznacz aktywną partycję i kliknij przycisk OK.

  Rename (Zmień nazwę): służy do otwierania okna dialogowego Boot Loader Entry Name (Nazwa wpisu programu ładującego rozruchu). W oknie tym można zmienić nazwę wybranego woluminu, która będzie wyświetlana w czasie rozruchu.

  Manage (Zarządzaj): służy do otwierania okna dialogowego Manage Boot Entries (Zarządzanie wpisami rozruchowymi). W tym oknie dialogowym można usuwać niepotrzebne wpisy rozruchowe z zaznaczonego woluminu. Każdy wpis ma nazwę techniczną i nazwę wyświetlaną. Można użyć tej opcji do usuwania wpisów rozruchowym niepotrzebnych w czasie uruchamiania.


  Ostrzeżenie: usunięcie prawidłowych wpisów powoduje, że nie będzie można przeprowadzić rozruchu z tego woluminu do czasu jego naprawienia.

  Copy Log (Kopiuj dziennik): służy do kopiowania zawartości dziennika zdarzeń wyświetlanego w dolnym okienku do schowka, tak aby można ją było zapisać w pliku tekstowym. Uwaga: zawartość dziennika jest odświeżana po każdej uruchomionej akcji. Funkcja Copy Log (Kopiuj dziennik) umożliwia zachowanie wyników każdej akcji.

  Zestaw narzędzi BCD (wyświetlane po zaznaczeniu przycisku radiowego BCD Tools (Narzędzia BCD))

  Install BCD (Instaluj BCD): służy do instalacji programu ładującego BCD. Może to być wymagane, jeżeli instalacja systemu Windows nie była aktywną partycją na komputerze, z którego obraz został utworzony. Uwaga: funkcja działa tylko w przypadku systemów Windows w wersji Vista lub nowszej.

  Fix BCD (Napraw BCD): służy do naprawy konfiguracji rozruchu z programem ładującym BCD. Podczas migracji woluminu na inny dysk informacje niezbędne do rozruchu mogą zostać zmienione lub utracone. Funkcja ta pozwala naprawić lub zastąpić te informacje. Uwaga: funkcja działa tylko w przypadku systemów Windows w wersji Vista lub nowszej.

  Custom CMD (Niestandardowy CMD): służy do otwierania narzędzia BCDEdit na potrzeby programu ładującego BCD store z zaznaczonego woluminu instalacji systemu Windows w wersji Vista lub nowszej.

  Install WIM (Instaluj WIM): służy do wyboru obrazu Windows Image (WIM) jako opcji rozruchowej.

  Install VHD (Instaluj VHD): służy do wyboru obrazu Virtual Hard Disk (VHD) jako opcji rozruchowej.

  Zestaw narzędzi do starszych woluminów (wyświetlany po zaznaczeniu przycisku radiowego BCD Tools (Narzędzia BCD))

  Install NTLDR (Instaluj NTLDR): służy do instalowania programu ładującego rozruchu (NTLDR). Obejmuje to pliki NTLDR, NTDETECT.COM i BOOT.INI. Może to być wymagane, jeżeli instalacja systemu Windows nie była aktywną partycją na komputerze, z którego obraz został utworzony. Uwaga: funkcja działa tylko w przypadku systemów Windows w wersji starszej niż Vista.

  Fix Boot.ini (Napraw plik Boot.ini): służy do naprawy pliku boot.ini używanego przez starsze konfiguracje rozruchu (NTLDR). Uwaga: funkcja działa tylko w przypadku systemów Windows w wersji starszej niż Vista.

  Zestaw narzędzi rejestru (wyświetlany po zaznaczeniu przycisku radiowego Additional Boot Tools (Dodatkowe narzędzia rozruchowe))

  Edit Services (Edytuj usługi): służy do otwierania narzędzia Service Explorer (Przeglądarka usług). Można jej używać do włączania lub wyłączania usługi i sterowników na potrzeby wybranego woluminu. Jest to bardzo przydatne do rozwiązywania problemów ze zgodnością migracji lub identyfikacji sterownika lub usługi powodujących błąd rozruchu.

  Drive Letter (Litera dysku): służy do otwierania edytora Drive Letter Editor (Edytor liter dysków). Można użyć go do przypisania określonej litery do dowolnego dysku w wybranym woluminie. Jest to przydatne do przywracania liter dysków zgodnych z ustawieniami przed migracją.

  Undo (Cofnij): służy do ładowania kopii zapasowych rejestru dotyczących wybranego woluminu. Kopia zapasowa rejestru jest tworzona przez narzędzie BCU przy każdym użyciu edytora Drive Letter Editor (Edytor liter dysków) lub narzędzia Service Explorer (Przeglądarka usług). Umożliwia to cofnięcie wszelkich zmian, które spowodowały nieoczekiwane zachowanie.


  Uwaga: kopia zapasowa rejestru jest też używana przez narzędzie Hardware Independent Restore (HIR), więc użycie funkcji Undo (Cofnij) powoduje utratę wszelkich zmian wprowadzonych przez narzędzie HIR.

  Zestaw narzędzi dysku (wyświetlany po zaznaczeniu przycisku radiowego Additional Boot Tools (Dodatkowe narzędzia rozruchowe))

  Patch MBR (Popraw MBR): służy do zastępowania aktualnie wybranego rekordu MBR i ukrytych ścieżek rekordem MBR i ukrytymi ścieżkami z wybranego źródła: domyślne ze starszych systemów (przed Vista), domyślne z systemu Windows Vista, domyślne z systemu Windows 7 lub z odpowiedniego woluminu z obrazu kopii zapasowej utworzonego w oprogramowaniu ShadowProtect. Jest to przydatne, jeżeli dane z ukrytych ścieżek nie zostały przywrócone.

  Set Signature (Ustaw sygnaturę): służy do otwierania okna dialogowego Enter New Disk Signature (Wprowadzanie nowej sygnatury dysku). W tym oknie dialogowym można ręcznie ustawić sygnaturę dysku. Zwykle sygnatura dysku jest ustawiana przez system Windows podczas instalacji, ale migracja i powielenie dysku mogą spowodować, że dwa dyski będą miały tę samą sygnaturę.


  Uwaga: w narzędziu Boot Configuration Utility wyświetlane jest ostrzeżenie w razie konfliktu między dwoma dyskami.

  Toggle Active (Przełącz jako aktywną): służy do ustawiania flagi aktywnej partycji w odniesieniu do wybranej partycji. Na dysku może być tylko jedna aktywna partycja. Jeżeli jakaś partycja jest już ustawiona jako aktywna, funkcja Toggle Active (Przełącz jako aktywną) powoduje wyłączenie tej flagi.

  Initialize (Inicjuj): służy do otwierania okna dialogowego Initialize Disks (Inicjowanie dysków). W tym oknie można inicjować dyski jako dyski MBR lub GPT.


  Uwaga: inicjowanie dysku powoduje usunięcie wszystkich partycji i danych z dysku. Po zainicjowaniu dysku należy ponownie uruchomić komputer, aby można było używać dysku.

 4. Przejrzyj wpisy w okienku Log (Dziennik), aby zapoznać się z wynikami poszczególnych akcji konfiguracji rozruchu.
  Uwaga: jeżeli akcja nie powiedzie się, w dzienniku wskazywane są przyczyny błędu.
 5. Zamknij narzędzie.

Terms and Conditions of Use - Privacy Policy - Cookies