Zrozumienie interfejsu użytkownika

Po uruchomieniu platformy CrossPlatform środowiska Recovery Environment wyświetlone zostanie główne okno programu:

 Główny ekran składa się z czterech części:

  • Pasek menu--Zlokalizowany u góry ekranu. Pasek menu zapewnia dostęp do dodatkowych narzędzi do pracy z woluminami.
  • Zadania--Zlokalizowane z lewej strony ekranu. Panel zadań jest panelem nawigacyjnym, który zapewnia dostęp do informacji, narzędzi i kreatorów zadań.
  • Okno główne--Zlokalizowane w środkowej części ekranu. Zakładki posiada trzy zakładki i jego zawartość zmienia się w zależności od wybranej zakładki.
  • Pasek zadań--Zlokalizowany u dołu ekranu. Pasek zadań posiada zakładki do uruchamiania aplikacji, kalendarz oraz menu „Start” zawierające opcje podobne do tych w pasku menu lub panelu zadań.

Cztery Zakładki okna głównego zawierają:

  • Kreatory--Uruchamiają kreator Backup, Przywracanie lub Pliki.
  • Mapa dysku--Zapewnia narzędzia do partycjonowania, które działają w podobny sposób jak narzędzie Windows Disk Management.
  • Zadania--Wyświetla status aktywnych zadań w panelu górnym oraz szczegóły zadania w dolnej części. Aby przerwać wykonywanie zadania, kliknij Anuluj.
  • Diagnostyka--Pojawia się tylko po uruchomieniu testu diagnostycznego i wyświetla dziennik wyników tego testu.

Domyślnie wyświetlana jest zakładka Kreatory.

Uwaga: Przytrzymanie prawego przycisku myszy w oknie dialogowym RE-X powoduje skutek inny niż w REWIND. W RE-X przytrzymanie prawego przycisku myszy w oknie dialogowym zawierającym wyskakujące menu nie tylko powoduje wyświetlenie menu, lecz powoduje również automatyczny wybór pierwszej opcji w menu. Może to skutkować nieoczekiwanym uruchomieniem zadań, dlatego należy zwrócić uwagę na to, która opcja została wybrana przed zwolnieniem prawego przycisku myszy.

Terms and Conditions of Use - Privacy Policy - Cookies