Tworzenie pliku obrazu backupu

Kreator tworzenia backupu z poziomu Recovery Environment umożliwia tworzenie backupu całego systemu lub konkretnego woluminu. W przeciwieństwie do programu ShadowProtect program Recovery Environment tworzy jedynie backupy w trybie off-line (tzw. cold backup). Więcej szczegółów na ten temat można znaleźć w Tworzenie plików obrazów kopii zapasowych.

Aby utworzyć plik obrazu backupu

 1. Otwórz Kreator tworzenia backupu:
  • W zakładce Kreatory kliknij Kreator tworzenia backupu.
  • W menu Zadania kliknij Utwórz backup woluminów.
 2. Na stronie Backupowane woluminy wybierz woluminy, dla których chcesz wykonać backup. Kliknij opcję Dalej.
  Uwaga: Aby wykonać backup całego systemu, wybierz wszystkie woluminy. Jednakże nie ma konieczności wykonania backupu woluminów naprawczych ani ukrytych (jeśli takie istnieją).
 3. Na stronie Typ backupu wybierz typ backupu, jaki ma być wykonany:
  Wykonaj backup pełny: Tworzy plik obrazu pełnego backupu dla wybranego woluminu/woluminów.
  Wykonaj backup różnicowy: Tworzy backup wszystkich zmian w woluminach, jakie zaszły od poprzedniego pełnego backupu.
  Uwaga: Aby wykonać backup różnicowy, Recovery Environment musi uzyskać dostęp do ostatniego pełnego backupu.
  Ostrzeżenie: NIE wykonuj backupu różnicowego dla wielu dysków i woluminów, jeśli nie mają one wspólnego pełnego backupu. Podczas tworzenia backupów różnicowych Kreator automatycznie zakłada, że wszystkie zaznaczone woluminy mają wspólny pełny backup obrazu. W takiej sytuacji zadanie zakończy się niepowodzeniem.
 4. Kliknij opcję Dalej.
 5. Na stronie Nazwa i miejsce docelowe backupu wskaż, gdzie należy zachować plik obrazu backupu:
  a. W katalogu lokalnym lub sieciowym lub na nośniku optycznym (płyta CD/DVD/Blu-ray).
  b. Wyszukaj lub wprowadź ścieżkę dostępu do konkretnej lokalizacji. (Szczegółowe informacje można znaleźć w części Lokalizacje plików obrazu).
  Ostrzeżenie:Ścieżka dostępu nie może być dłuższa niż 186 znaków oraz nie może zawierać żadnego z poniższych znaków specjalnych:

            ` ! @ # $ % ^ & * ( ) | \/ ? > < , { } [ ]

  c. (Opcjonalnie) Kliknij prawym przyciskiem myszy nazwę pliku, a następnie kliknij Zmień nazwę, aby zmienić nazwę pliku obrazu backupu.

 6. Kliknij opcję Dalej.
 7. Na stronie  Opcje wybierz typ kompresji, hasło i podział plików, a następnie kliknij Dalej.
  Uwaga: Zachowaj ustawienia widoczne w części Opcje zaawansowane, jeśli to możliwe.
 8. Kliknij Zakończ, aby utworzyć plik obrazu backupu.
  Możesz monitorować postęp wykonywania backupu w zakładce Zadania.

Terms and Conditions of Use - Privacy Policy - Cookies